Přeskočit na obsah

381 – Zahlaď, Bože, mou nepravost

Noty k písni číslo 381 – Zahlaď, Bože, mou nepravost

Zahlaď, Bože, mou nepravost.

Noty k písni číslo 381 – Zahlaď, Bože, mou nepravost

Smiluj se nade mnou, Bože, pro své milosrdenství, / pro své velké slitování zahlaď mou nepravost. / Smyj ze mě úplně mou vinu / a očisť mě od mého hříchu. / Neboť já svou nepravost uznávám, / můj hřích je stále přede mnou. / Jen proti tobě jsem se prohřešil, / spáchal jsem, co je před tebou zlé, / takže se ukáže, jak je tvůj rozsudek spravedlivý, / že jsi bezúhonný ve svém soudu. / Hle, líbí se ti upřímné srdce, / ve skrytu mě učíš moudrosti. / Pokrop mě yzopem, a budu čistý, / umyj mě, a budu bělejší než sníh. / Odvrať svou tvář od mých hříchů / a zahlaď všechny mé viny. / Stvoř mi čisté srdce, Bože, / obnov ve mně ducha vytrvalosti. / Neodvrhuj mě od své tváře / a neodnímej mi svého Svatého Ducha. / Vrať mi radost ze své ochrany / a posilni mou velkodušnost. / Otevři mé rty, Pane, / aby má ústa zvěstovala tvou chválu. / Vždyť nemáš zálibu v oběti, / kdybych věnoval žertvu, nebyla by ti milá. / Mou obětí, Bože, je zkroušený duch, / zkroušeným a pokorným srdcem, Bože, nepohrdneš.


N: J. Olejník