Přeskočit na obsah

888 – Slavná slova

Noty k písni číslo 888 – Slavná slova

Slavná slova se pronášejí o tobě, Maria, neboť veliké věci ti učinil Mocný.

Noty k písni číslo 888 – Slavná slova

Velebí má duše Pána* / a můj duch plesá v Bohu, mém spasiteli, / že shlédl na svou nepatrnou služebnici:* / Hle, od této chvíle mě budou blahoslavit všechna pokolení, / že mi učinil veliké věci ten, který je mocný;* / jeho jméno je svaté. / A jeho milostrdenství od pokolení do pokolení* / k těm, kdo se ho bojí. Ant.

Prokázal sílu svým ramenem,* / rozptýlil ty, kdo v srdci pyšně smýšlejí. / Mocné svrhl z trůnu* / a ponížené povýšil, / hladové nasytil dobrými věcmi* / a bohaté propustil s prázdnou. Ant.

Ujal se svého služebníka Izraele,* / pamatoval na své milosrdenství, / jak slíbil našim otcům,* / Abrahámovi a jeho potomkům na věky. / Sláva Otci i Synu* / i Duchu svatému, / jako byla na počátku, i nyní i vždycky* / a na věky věků. Amen. Ant.


M5

T: Kantikum Panny Marie – Lk 1,46–55 – N: J. Olejník