Přeskočit na obsah

011 – K svatému Josefu po růžencové pobožnosti

K Oroduj za nás, svatý Josefe,
L aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních.

K Modleme se: K tobě, svatý Josefe, přicházíme ve své tísni. – Když jsme vzývali o pomoc tvou přesvatou snoubenku, – žádáme s důvěrou i od tebe ochranu. – Pro lásku, která tě pojila s neposkvrněnou Pannou a Bohorodičkou, – a pro otcovskou lásku, s kterou jsi objímal Ježíše, – pokorně prosíme:  – shlédni milostivě na dědictví, – které si Ježíš Kristus získal svou krví, – a příspívej nám v našich potřebách svou mocnou přímluvou. – Starostlivý strážce svaté Rodiny, – opatruj vyvolený lid Ježíše Krista. – Odvrať od nás, laskavý otče, – všechnu nákazu bludů a mravní zkaženosti. – Náš mocný ochránce – milostivě nám z nebe pomáhej v tomto boji s mocnostmi temna – a jako jsi kdysi vysvobodil Ježíše z nebezpečí života, – tak nyní braň církev Boží proti úkladům nepřátel – a proti všemu protivenství. – Nás pak všechny ustavičně ochraňuj, abychom podle tvého příkladu a s tvou pomocí – svatě žili, zbožně zemřeli – a dosáhli věčné blaženosti v nebesích.
L Amen.