Přeskočit na obsah

Abecední seznam písní

797 Adorémus in aeternum
782 Adoro te devote
301 Ach, můj nejsladší Ježíši
121 Aj, slyšte z nenadání
621 Aleluja
622 Aleluja
623 Aleluja
691 Aleluja
692 Aleluja
693 Aleluja
694 Aleluja, aleluja
695 Aleluja, aleluja, aleluja
410 Aleluja, církev zpívá
411 Aleluja. Zazpívej, církvi (O filii)
401 Aleluja! Živ buď nad smrtí slavný vítěz
061 Ambrosiánský chvalozpěv
010 Anděle Boží
889 Andělé Boží, modlitby
870A Anděle boží, strážce můj
870B Anděle boží, strážce můj
870C Anděle boží, strážce můj
890 Anděle Boží, strážce můj
005 Anděl Páně
078 Anděl Páně
701 Andělský chlebe
Z894 Anežko naše, rozněť lásku vroucí
002 Apoštolské vyznání víry
702 Ať Srdci Ježíšovu

282 Betlémské světlo
Z282 Betlémské světlo
Z893 Biskup Vojtěch na nebesa vzhlíží
648 Blaze každému
901 Blíž k tobě, Bože můj
987 Boha my chceme
828 Bože, cos ráčil
932A Bože, chválíme tebe
982 Bože, chválíme tebe
512 Bože, před tvou velebností
921 Bože, věrným zemřelým
918 Bože všemocný a vlídný
483 Bratři, nad svým vykoupením
906 Buď Bohu chvála
801 Budiž vděčně velebena
613 Budou se ti klanět
668 Buď se mnou, Pane
703 Buď slaven, mocný Králi
519 Buďte bdělí
659 Budu velebit
642 Buď veleben Hospodin
917 Buď ve svátosti
818 Buď zdráva, panen koruno
885 Buď zdráva, Panno Maria
844 Bůh je láska
624 Bůh nás obnovil
629 Bůh se vznáší
914 Bůh ti tento život dal
402A Bůh všemohoucí
402B Bůh všemohoucí

122 Co již dávní proroci
289 Co to znamená
227 Co to znamenati má
208 Čas radosti veselosti

791 Dárce spásy
927 Dej mi, Pane, bdělé srdce
128 Dej rosu, nebe nad námi (Rorate)
821 Dělníku Boží
050E Dětí za rodiče
018 Díky
039B Díky za křest
054 Díky – žalm 116 (114)
611 Dnes jsme viděli
686 Do domu Hospodinova
302 Dokonáno jest
646 Do tvých rukou
582 Druhé ordinárium J. Olejníka
042 Duchovní přijímání
303 Duše věrné
052 Důvěra v Boha – žalm 23 (22)

101A Ejhle, Hospodin přijde
101B Ejhle, Hospodin přijde
101C Ejhle, Hospodin přijde
288 Ejhle, naše chasa
795 Ejhle, oběť přesvatá
829 Ejhle, oltář
123 Ejhle, přijde Pán

182 Hlásej píseň veselá
896 Hlas v nebi volá
726 Hledám, kde bydlíš, Pane
513 Hleď, mocný Hospodine
403 Hle, vstal již z mrtvých
304 Hořké muky
383 Hořké Páně umučení
912 Hospodine, mocný Králi
981 Hospodine, pomiluj nás
930A Hospodine, pomiluj ny
930C Hospodine, pomiluj ny
930B Hospodine, ulituj nás
514 Hospodine, všech věcí Pane
520 Hospodine všemohoucí
666 Hospodin je blízko
657 Hospodin je mé světlo
673 Hospodin je můj pastýř
213 Hvězda svítí nad Betlémem
883 Hvězdo jitřní

787 Chléb, hle, jasných nebešťanů
220 Chtíc, aby spal
017 Chvála
696 Chvála tobě, Kriste
697 Chvála tobě, Kriste
652 Chválíme tě, Pane
105 Chvalme Boha vesele
902 Chvalme Hospodáře všehomíra
907 Chvalte Pána, chvalte
908 Chvalte Pána, všichni lidé
704A Chvalte ústa
704B Chvalte ústa
781 Chvalte ústa
802 Chválu vzdejme, ó křesťané

319 Já chtěl bych, Bože můj
824 Já jsem si vyvolil
825 Jak červánky ohlašují ráno
515 Jako dítky k Otci svému
803 Jako ta růžička krásná
819 Jakou to vůní dýchá zem
481 Jako vítěz
124 Jak růže krásná
822 Jak se moudrost Boží
628 Jásejte Bohu
647 Jděte do celého světa
219 Jdou zástupy věrných (Adéste, fidéles)
Z079 Je cesta trním posetá
910 Jeden Pán
832 Ještě než vzpjal se první chrám
798 Je to jeden chléb
706 Jezu Kriste, štědrý kněže
116 Jezu, skrytý v svátosti
707 Ježíši, Králi
708A Ježíši, tebe hledám
708B Ježíši, tebe hledám
291 Ježíška vítat pospěšme
305 Již jsem dost pracoval
685 Jsme jeho lid

055 Kajícnost – žalm 51 (50)
022 K andělům
Z991 Kde domov můj
681 Kde je opravdová láska
711 Kde jsi, Jezu, spáso má
727 Kde jsi, můj Ježíši
Z782 Kdo jí mé tělo a pije mou krev
667 Když dnes uslyšíte
306 Když na kříži pněl Spasitel
075 Ke všem zastavením
016 Klanění
712 Klaním se ti vroucně
783 Klaním se ti vroucně
804 K nebesům dnes zaleť písní
709 K nebesům se orla vzletem
841 Kolik svatých zdobí nebe
839 K oltáři Páně
027 K práci
025 Krátké modlitby po celý den
318A Kriste Králi, dárce spásy
318B Kriste Králi, dárce spásy
985 Kriste náš
386 Kriste pro své rány a kříž
217 Kriste, světa Spasiteli
632 Kristus mezi námi
307 Kristus, příklad pokory
421 Kristus seslal Těšitele
631 Kristus vítězí
308 Křesťanská duše
385 Kříži svatý skrze tebe
071 Křížová cesta I.
072 Křížová cesta II.
073 Křížová cesta III.
074 Křížová cesta IV.
011 K svatému Josefu po růžencové pobožnosti
710 K svátku tajemnému
604 K tobě pozvedám

506 Latinské odpovědi ke mši
834 Lid český
069 Litanie ke svatým ochráncům naší vlasti
068A Litanie ke všem svatým
068B Litanie ke všem svatým
065 Litanie k nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu
067 Litanie loretánská

649 Má duše, chval
658 Má duše žízní
050C Manželů
805 Maria, Maria
085A Mariánské nešpory
085B Mariánské nešpory
Z883 Maria Panno, v této svaté chvíli
884 Maria, tvé jméno
922 Matičko Kristova
806 Máti Páně přesvatá
311 Matka pláče
807 Matko Boží, neslýcháno
808 Matko přesvatá
641 Mé srdce jásá
655 Milosrdný a milostivý
221 Místo Betléma
983 Mluv, Pane
102 Mnozí spravedliví
066 Modlitba k zasvěcení Srdci Ježíšovu
001 Modlitba Páně
089 Modlitba před spaním
009 Modlitba růžence
026A Modlitby u stolu
026B Modlitby u stolu
989 Můj kříži
047A Myšlenky k díkům za smíření
047B Myšlenky k díkům za smíření
046A Myšlenky k lítosti a předsevzení
046B Myšlenky k lítosti a předsevzení

713 Na kolena padejme
589 Na kolena padejme s pokorou
201 Narodil se Kristus Pán
207 Nastal přeradostný čas
516 Na své tváře padáme
986 Náš Pane, spáso národů
218 Náš Spasitel zvěstovaný
654 Na tebe spoléhám
041A Návštěva eucharistického Krista
041B Návštěva eucharistického Krista
312 Nedejme se k spánku svésti
084 Nedělní nešpory
909 Nejvyšší a mocný
222 Nesem vám noviny
665 Nevzpomínej, Pane

789 Ó andělé, k nám dolů spějte
039A Obnova křestního vyznání
923 Ó bože, k prosbám
794 Ó Bože, zde se tobě klaníme
021 Odevzdání se službě Bohu
924 Odpočiňte v pokoji
671 Odpočinutí věčné
036 Odpovědnost za svět
826 Od sítí tvých
321 Ó hlavo Těla církve
916 O hojné požehnání
790 Ó Jezu, hoste nebeský
384 Ó Kriste, pohlédni
309 Ó Kriste, v tichý postní den
633 Okuste a vizte
809 Ó Maria, Boží Máti
Z881 Ó Maria přemilostná
810 Ó Maria, útočiště naše
881 Ó Panno líbezná
714 Ó pokrme pocestných
502 Ordinárium J. Olejníka I.
503 Ordinárium K. Břízy
Z581 Ordinárium K. Židka
509 Ordinárium – Missa mundi
504 Ordinárium P. Ebena
507 Ordinárium VIII – De angelis
585 Ordinárium VIII – De angelis
508 Ordinárium XI – Orbis factor
505 Ordinárium Z. Pololáníka
051 Oslava Boha – žalm 95 (94), 1–7
656 Oslavujte Pána
320 Ó slyš a shlédni k nám
382 Ó srdce kamenné
715 Ó Srdce Páně, archo naší spásy
728 Ó srdce Páně nejsvětější
911 Otče náš, milý Pane

893 Památku činíme
662 Pamatuj, Pane
521 Pane, chci být jako ty
601 Pane, přijď
683 Pane, smiluj se a zachraň nás
664 Pane, smiluj se, neboť jsme zhřešili
602 Pane, ukaž nám své milosrdenství
843 Pane žní
705 Pange, lingua
672 Pán je můj pastýř
293 Pán je světlo národů
484 Pán Ježíš Kristus
104 Panno blahoslavená
882 Panno blahoslavená
984 Panno blahoslavená, Matko milosti
625 Pán povstal z hrobu
891 Pějme píseň o Hedvice
522 Plníme, Kriste, tvoje přání
310 Poděkujme Kristu Pánu
008 Pod ochranu tvou
886 Pod ochranu tvou
511B Pojď, kajícníku, před oltář
Z781 Pojď k Spasiteli
716 Pojďte uctít poklonou
202 Pojďte všichni k jesličkám
510A Pokrop mě yzopem
586 Pokrop mě yzopem
023 Po probuzení
044A Po přijímání
044B Po přijímání
281 Poslechněte, národové
223 Poslouchejte, křesťané
287 Poslyšte, bratři, jen
Z882 Pospěš, duše, do svatyně
793 Pozdraven buď ve svátosti
004 Pozdravení andělské
517 Pozdvihni se, duše, z prachu
115 Požehnaný, velebný
842 Prolití krve
110 Prolom, Pane, nebesa
020 Prosba o vedení Duchem Svatým
040 Prosba za život v síle biřmování
053 Prosba – žalm 70 (69)
Z891 Před oltářem Nejvyššího
113 Před Pána vstupujem
Z895 Před tebou, Bože, skláníme své hlavy
591 Před tebou hlavu sklání
322 Před tvou tváří
045 Před zpytováním svědomí
422A Přijď, ó Duchu přesvatý
422B Přijď, ó Duchu přesvatý
215 Přijď, ó milý Spasiteli
423 Přijď, Tvůrce, Duchu Svatý
043A Příprava na přijímání
043B Příprava na přijímání
913 Přísný soudce
313 Přistup, duše, v zkroušenosti
925 Při tvé lásce neslýchané

510B Rač yzopem mě pokropit
107 Radostné to Děťátko
836 Radostnou píseň Boží lid
404 Raduj se a vesel
006 Raduj se, Královno nebeská
485 Raduj se, Královno nebeská
081 Ranní chvály
024 Ráno
117 Rodičko Boží vznešená
050D Rodičů
181 Rosu dejte, nebesa
Z181 Rosu dejte, oblakové
405 Rozleťte se, zpěvy, vzhůru

285 Sem, pastýři, pospíchejte
424 Sestup na nás, Duchu Svatý
626 Sešli Ducha svého
125 Sešli, nebe, Spasitele
518A Shlédni, Bože, z nebes vysokosti
518B Shlédni, Bože, z nebes vysokosti
286 S chudými pastýři
717A Sióne, chval Spasitele
717B Sióne, chval Spasitele
717C Sióne, chval Spasitele
292 Sióne, již otvírej
Z981 S knězem v tomto okamžiku
718 Skrytý Bože
894 Slavíce svátek milého
185 Slavná Matko Jezu Krista
888 Slavná slova
186 Slavná Spasitele Matko
684 Slova tvá, Pane
643 Slyš, dcero
811 Slyš, jaký to nad řekou
Z281 Slyšte, slyšte, pastuškové
284 Slyšte, slyšte, pastuškové
903 S námi je Bůh náš
050B Snoubenců
283 S pastýři pospíchejte
204 S pastýři teď o závod
209 Splnilo se Písmo svaté
796 S poníženým k zemi čelem
788 Srdce Páně, archo spásy
314 Stála Matka
584 Staroslověnské ordinárium J. Olejníka
784 Svatá oběť začíná se
792 Svátosti drahá
315 Svatý Bože
316 Svatý Bože, svatý Silný
422C Svatý Duchu, sestup k nám
317 Svatý kříži, tebe ctíme
838 Svatým bratřím chvály znějí
077 Svatý Michaeli
Z892 Svatý otče Klemente
719 Svatý, svatý
830A Svatý Václave
830B Svatý Václave
682 Světlo k osvícení pohanů

593 Tak Bůh miloval svět
931 Tam, kde strmí církve skála
932B Tebe, Bože, chválíme
224 Tichá noc
812 Tisíckráte pozdravujeme tebe
590 Tobě, Bože, na výsosti
897 Tobě ke cti, svatý Jene
627 Toto je den
412 Třetího dne vstal Stvořitel
583 Třetí ordinárium J. Olejníka
048E Tváří v tvář smrti
904 Tvůrce mocný
425 Ty Boží lásko
833 Ty, jenž jsi slavná koruna
108 Ty jsi, Kriste, Boží Syn
523 Ty jsi, Pane, v každém chrámě
905 Ty mocný, silný, veliký

928 Učiň mě, Pane, nástrojem
669 U Pána je slitování
720 Útěcho duše mé
612 Uzřely všechny končiny země

228 Vánoční čas nastává
028A Večer
028B Večer
644 Velebí má duše
813A Velebí má duše Hospodina
813B Velebí má duše s jásotem
406A Velikonoční oběti
406B Velikonoční oběti
Z381 Veliký jsi, božský Pane
225 Veselé vánoční hody!
126 Vesele zpívejme
407 Vesel se, nebes Královno
048C Ve stáří
Z582 Ve tvém chrámě
988 Vezmi, Pane, život můj
929 Vezmi si, Pane
603 Vězte, že blízko jest
511A Viděl jsem pramen vody
587 Viděl jsem pramen vody
019 Víra, naděje a láska
226 Vítaný buď, Ježíšku
184 Vítej, Hosti nebeský
183 Vítej, Jezu Kriste
106 Vítej, milý Jezu Kriste
206 Vítej, milý Jezu Kriste
205 Vítej nám, Bože vtělený
721 Vítej nám, hoste přemilý
216 Vítej, vítej, božské Dítě
722 Vítej, vítej, tělo přezázračné
103 Vládce světa
048B V nemoci
129 Volá hlas
898 Voláme k tobě, svatý Floriáne
524 V posvátné úctě klekáme
210 V půlnoční hodinu
835 Vroucně vzýván
408 Vstalť jest této chvíle
415 Vstoupil Pán v slávu nebeskou
653 Všechno, co žije
840 Všichni boží vyvolení
525 Všichni jsme děti, děti Boží
111 Všichni věrní křesťané
645 Všude na zemi
212 Všude radost
820 Vychvalujme vesele
663 Vyslyš nás
827 Vyvolil si apoštoly
831 V zemi věrných Čechů
290 Vzhůru bratři milí
723 Vzhůru, srdce
588 V zkroušenosti klekáme
592 V zkroušenosti srdce
786 Vzpomínko sladká, Ježíši (Dulcis lesu memoria)
003 Vzývání Ducha Svatého
892 Vzývej, církvi, svého kněze Jana
845 Vždy žena budiž chválena

049B Za biskupa
029A Za církev
029B Za církev
048D Za dobrou smrt
050A Za dobrou volbu manžela (manželky)
030 Za farnost
381 Zahlaď, Bože, mou nepravost
031 Za jednotu křesťanů
409 Základ církve pevná skála
049C Za kněze
049D Za kněze ve farnosti
049E Za kněžská a řeholní povolání
037 Za lásku k bližnímu
035 Za mír
032 Za misie
048A Za nemocné
049A Za papeže
033 Za pronásledované křesťany a za nepřátele evangelia
038 Za trpící
127 Zavítej k nám, Stvořiteli
034 Za vlast
012 Za zemřelé
048F Za zemřelé
724 Zde nebeská je mana
Z884 Zdráva buď, Maria
814 Zdráva buď, nebes královno
140 Zdráva buď, Panno Maria
815 Zdráva buď, Panno Maria
895 Zdráva Matko vtělené moudrosti
816 Zdrávas, hvězdo spanilá
007 Zdrávas, Královno
887 Zdrávas, Královno
817 Zdrávas, Maria! Anděl Páně z nebe
725 Zdráv buď, Chlebe
899 Zdráv buď, otče
114 Zdráv buď, Pane Jezu Kriste
823 Zdráv buď, strážce
661 Z hlubin volám k tobě
112 Z hvězdy vyšlo slunce
785 Z lásky raněný Ježíši
109 Z milosti tak hojné
211 Z nebe jsi přišel
130 Z nebe posel vychází
214 Z nebeské výsosti
501A Zpívané odpovědi ke mši
501B Zpívané odpovědi ke mši
926 Zpívejme píseň naděje
651 Zpívejte Hospodinu
203 Zvěstujem vám radost
482 Zvítězil Lev
076 Želivská křížová cesta
413 Žije! Kristus povstal z hrobu