Přeskočit na obsah

Číselný seznam písní

Hlavní společné modlitby

001 Modlitba Páně
002 Apoštolské vyznání víry
003 Vzývání Ducha Svatého
004 Pozdravení andělské
005 Anděl Páně
006 Raduj se, Královno nebeská
007 Zdrávas, Královno
008 Pod ochranu tvou
009 Modlitba růžence
010 Anděle Boží
011 K svatému Josefu po růžencové pobožnosti
012 Za zemřelé

Osobní modlitba

016 Klanění
017 Chvála
018 Díky
019 Víra, naděje a láska
020 Prosba o vedení Duchem Svatým
021 Odevzdání se službě Bohu
022 K andělům
023 Po probuzení
024 Ráno
025 Krátké modlitby po celý den
026A Modlitby u stolu
026B Modlitby u stolu
027 K práci
028A Večer
028B Večer
029A Za církev
029B Za církev
030 Za farnost
031 Za jednotu křesťanů
032 Za misie
033 Za pronásledované křesťany a za nepřátele evangelia
034 Za vlast
035 Za mír
036 Odpovědnost za svět
037 Za lásku k bližnímu
038 Za trpící
039A Obnova křestního vyznání
039B Díky za křest
040 Prosba za život v síle biřmování
041A Návštěva eucharistického Krista
041B Návštěva eucharistického Krista
042 Duchovní přijímání
043A Příprava na přijímání
043B Příprava na přijímání
044A Po přijímání
044B Po přijímání
045 Před zpytováním svědomí
046A Myšlenky k lítosti a předsevzení
046B Myšlenky k lítosti a předsevzení
047A Myšlenky k díkům za smíření
047B Myšlenky k díkům za smíření
048A Za nemocné
048B V nemoci
048C Ve stáří
048D Za dobrou smrt
048E Tváří v tvář smrti
048F Za zemřelé
049A Za papeže
049B Za biskupa
049C Za kněze
049D Za kněze ve farnosti
049E Za kněžská a řeholní povolání
050A Za dobrou volbu manžela (manželky)
050B Snoubenců
050C Manželů
050D Rodičů
050E Dětí za rodiče
051 Oslava Boha – žalm 95 (94), 1–7
052 Důvěra v Boha – žalm 23 (22)
053 Prosba – žalm 70 (69)
054 Díky – žalm 116 (114)
055 Kajícnost – žalm 51 (50)

K pobožnostem

061 Ambrosiánský chvalozpěv
065 Litanie k nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu
066 Modlitba k zasvěcení Srdci Ježíšovu
067 Litanie loretánská
068A Litanie ke všem svatým
068B Litanie ke všem svatým
069 Litanie ke svatým ochráncům naší vlasti
071 Křížová cesta I.
072 Křížová cesta II.
073 Křížová cesta III.
074 Křížová cesta IV.
075 Ke všem zastavením
076 Želivská křížová cesta
077 Svatý Michaeli
078 Anděl Páně
Z079 Je cesta trním posetá

Denní modlitba církve

081 Ranní chvály
084 Nedělní nešpory
085A Mariánské nešpory
085B Mariánské nešpory
089 Modlitba před spaním

Adventní písně

101A Ejhle, Hospodin přijde
101B Ejhle, Hospodin přijde
101C Ejhle, Hospodin přijde
102 Mnozí spravedliví
103 Vládce světa
104 Panno blahoslavená
105 Chvalme Boha vesele
106 Vítej, milý Jezu Kriste
107 Radostné to Děťátko
108 Ty jsi, Kriste, Boží Syn
109 Z milosti tak hojné
110 Prolom, Pane, nebesa
111 Všichni věrní křesťané
112 Z hvězdy vyšlo slunce
113 Před Pána vstupujem
114 Zdráv buď, Pane Jezu Kriste
115 Požehnaný, velebný
116 Jezu, skrytý v svátosti
117 Rodičko Boží vznešená
121 Aj, slyšte z nenadání
122 Co již dávní proroci
123 Ejhle, přijde Pán
124 Jak růže krásná
125 Sešli, nebe, Spasitele
126 Vesele zpívejme
127 Zavítej k nám, Stvořiteli
128 Dej rosu, nebe nad námi (Rorate)
129 Volá hlas
130 Z nebe posel vychází
140 Zdráva buď, Panno Maria
181 Rosu dejte, nebesa
Z181 Rosu dejte, oblakové
182 Hlásej píseň veselá
183 Vítej, Jezu Kriste
184 Vítej, Hosti nebeský
185 Slavná Matko Jezu Krista
186 Slavná Spasitele Matko

Vánoční písně

201 Narodil se Kristus Pán
202 Pojďte všichni k jesličkám
203 Zvěstujem vám radost
204 S pastýři teď o závod
205 Vítej nám, Bože vtělený
206 Vítej, milý Jezu Kriste
207 Nastal přeradostný čas
208 Čas radosti veselosti
209 Splnilo se Písmo svaté
210 V půlnoční hodinu
211 Z nebe jsi přišel
212 Všude radost
213 Hvězda svítí nad Betlémem
214 Z nebeské výsosti
215 Přijď, ó milý Spasiteli
216 Vítej, vítej, božské Dítě
217 Kriste, světa Spasiteli
218 Náš Spasitel zvěstovaný
219 Jdou zástupy věrných (Adéste, fidéles)
220 Chtíc, aby spal
221 Místo Betléma
222 Nesem vám noviny
223 Poslouchejte, křesťané
224 Tichá noc
225 Veselé vánoční hody!
226 Vítaný buď, Ježíšku
227 Co to znamenati má
228 Vánoční čas nastává
281 Poslechněte, národové
Z281 Slyšte, slyšte, pastuškové
282 Betlémské světlo
Z282 Betlémské světlo
283 S pastýři pospíchejte
284 Slyšte, slyšte, pastuškové
285 Sem, pastýři, pospíchejte
286 S chudými pastýři
287 Poslyšte, bratři, jen
288 Ejhle, naše chasa
289 Co to znamená
290 Vzhůru bratři milí
291 Ježíška vítat pospěšme
292 Sióne, již otvírej
293 Pán je světlo národů

Postní písně

301 Ach, můj nejsladší Ježíši
302 Dokonáno jest
303 Duše věrné
304 Hořké muky
305 Již jsem dost pracoval
306 Když na kříži pněl Spasitel
307 Kristus, příklad pokory
308 Křesťanská duše
309 Ó Kriste, v tichý postní den
310 Poděkujme Kristu Pánu
311 Matka pláče
312 Nedejme se k spánku svésti
313 Přistup, duše, v zkroušenosti
314 Stála Matka
315 Svatý Bože
316 Svatý Bože, svatý Silný
317 Svatý kříži, tebe ctíme
318A Kriste Králi, dárce spásy
318B Kriste Králi, dárce spásy
319 Já chtěl bych, Bože můj
320 Ó slyš a shlédni k nám
321 Ó hlavo Těla církve
322 Před tvou tváří
381 Zahlaď, Bože, mou nepravost
Z381 Veliký jsi, božský Pane
382 Ó srdce kamenné
383 Hořké Páně umučení
384 Ó Kriste, pohlédni
385 Kříži svatý skrze tebe
386 Kriste pro své rány a kříž

Velikonoční písně

401 Aleluja! Živ buď nad smrtí slavný vítěz
402A Bůh všemohoucí
402B Bůh všemohoucí
403 Hle, vstal již z mrtvých
404 Raduj se a vesel
405 Rozleťte se, zpěvy, vzhůru
406A Velikonoční oběti
406B Velikonoční oběti
407 Vesel se, nebes Královno
408 Vstalť jest této chvíle
409 Základ církve pevná skála
410 Aleluja, církev zpívá
411 Aleluja. Zazpívej, církvi (O filii)
412 Třetího dne vstal Stvořitel
413 Žije! Kristus povstal z hrobu
415 Vstoupil Pán v slávu nebeskou
421 Kristus seslal Těšitele
422A Přijď, ó Duchu přesvatý
422B Přijď, ó Duchu přesvatý
422C Svatý Duchu, sestup k nám
423 Přijď, Tvůrce, Duchu Svatý
424 Sestup na nás, Duchu Svatý
425 Ty Boží lásko
481 Jako vítěz
482 Zvítězil Lev
483 Bratři, nad svým vykoupením
484 Pán Ježíš Kristus
485 Raduj se, Královno nebeská

Zpěvy ke mši a ordinária

501A Zpívané odpovědi ke mši
501B Zpívané odpovědi ke mši
502 Ordinárium J. Olejníka I.
503 Ordinárium K. Břízy
504 Ordinárium P. Ebena
505 Ordinárium Z. Pololáníka
506 Latinské odpovědi ke mši
507 Ordinárium VIII – De angelis
508 Ordinárium XI – Orbis factor
509 Ordinárium – Missa mundi

Obecné mešní písně

510A Pokrop mě yzopem
510B Rač yzopem mě pokropit
511A Viděl jsem pramen vody
511B Pojď, kajícníku, před oltář
512 Bože, před tvou velebností
513 Hleď, mocný Hospodine
514 Hospodine, všech věcí Pane
515 Jako dítky k Otci svému
516 Na své tváře padáme
517 Pozdvihni se, duše, z prachu
518A Shlédni, Bože, z nebes vysokosti
518B Shlédni, Bože, z nebes vysokosti
519 Buďte bdělí
520 Hospodine všemohoucí
521 Pane, chci být jako ty
522 Plníme, Kriste, tvoje přání
523 Ty jsi, Pane, v každém chrámě
524 V posvátné úctě klekáme
525 Všichni jsme děti, děti Boží
Z581 Ordinárium K. Židka
582 Druhé ordinárium J. Olejníka
Z582 Ve tvém chrámě
583 Třetí ordinárium J. Olejníka
584 Staroslověnské ordinárium J. Olejníka

Zpěvy ke mši a ordinária

585 Ordinárium VIII – De angelis

Obecné mešní písně

586 Pokrop mě yzopem
587 Viděl jsem pramen vody
588 V zkroušenosti klekáme
589 Na kolena padejme s pokorou
590 Tobě, Bože, na výsosti
591 Před tebou hlavu sklání
592 V zkroušenosti srdce
593 Tak Bůh miloval svět

Odpovědi k žalmům

601 Pane, přijď
602 Pane, ukaž nám své milosrdenství
603 Vězte, že blízko jest
604 K tobě pozvedám
611 Dnes jsme viděli
612 Uzřely všechny končiny země
613 Budou se ti klanět
621 Aleluja
622 Aleluja
623 Aleluja
624 Bůh nás obnovil
625 Pán povstal z hrobu
626 Sešli Ducha svého
627 Toto je den
628 Jásejte Bohu
629 Bůh se vznáší
631 Kristus vítězí
632 Kristus mezi námi
633 Okuste a vizte
641 Mé srdce jásá
642 Buď veleben Hospodin
643 Slyš, dcero
644 Velebí má duše
645 Všude na zemi
646 Do tvých rukou
647 Jděte do celého světa
648 Blaze každému
649 Má duše, chval
651 Zpívejte Hospodinu
652 Chválíme tě, Pane
653 Všechno, co žije
654 Na tebe spoléhám
655 Milosrdný a milostivý
656 Oslavujte Pána
657 Hospodin je mé světlo
658 Má duše žízní
659 Budu velebit
661 Z hlubin volám k tobě
662 Pamatuj, Pane
663 Vyslyš nás
664 Pane, smiluj se, neboť jsme zhřešili
665 Nevzpomínej, Pane
666 Hospodin je blízko
667 Když dnes uslyšíte
668 Buď se mnou, Pane
669 U Pána je slitování
671 Odpočinutí věčné
672 Pán je můj pastýř
673 Hospodin je můj pastýř
681 Kde je opravdová láska
682 Světlo k osvícení pohanů
683 Pane, smiluj se a zachraň nás
684 Slova tvá, Pane
685 Jsme jeho lid
686 Do domu Hospodinova
691 Aleluja
692 Aleluja
693 Aleluja
694 Aleluja, aleluja
695 Aleluja, aleluja, aleluja
696 Chvála tobě, Kriste
697 Chvála tobě, Kriste

Písně k Pánu Ježíši

701 Andělský chlebe
702 Ať Srdci Ježíšovu
703 Buď slaven, mocný Králi
704A Chvalte ústa
704B Chvalte ústa
705 Pange, lingua
706 Jezu Kriste, štědrý kněže
707 Ježíši, Králi
708A Ježíši, tebe hledám
708B Ježíši, tebe hledám
709 K nebesům se orla vzletem
710 K svátku tajemnému
711 Kde jsi, Jezu, spáso má
712 Klaním se ti vroucně
713 Na kolena padejme
714 Ó pokrme pocestných
715 Ó Srdce Páně, archo naší spásy
716 Pojďte uctít poklonou
717A Sióne, chval Spasitele
717B Sióne, chval Spasitele
717C Sióne, chval Spasitele
718 Skrytý Bože
719 Svatý, svatý
720 Útěcho duše mé
721 Vítej nám, hoste přemilý
722 Vítej, vítej, tělo přezázračné
723 Vzhůru, srdce
724 Zde nebeská je mana
725 Zdráv buď, Chlebe
726 Hledám, kde bydlíš, Pane
727 Kde jsi, můj Ježíši
728 Ó srdce Páně nejsvětější
781 Chvalte ústa
Z781 Pojď k Spasiteli
782 Adoro te devote
Z782 Kdo jí mé tělo a pije mou krev
783 Klaním se ti vroucně
784 Svatá oběť začíná se
785 Z lásky raněný Ježíši
786 Vzpomínko sladká, Ježíši (Dulcis lesu memoria)
787 Chléb, hle, jasných nebešťanů
788 Srdce Páně, archo spásy
789 Ó andělé, k nám dolů spějte
790 Ó Jezu, hoste nebeský
791 Dárce spásy
792 Svátosti drahá
793 Pozdraven buď ve svátosti
794 Ó Bože, zde se tobě klaníme
795 Ejhle, oběť přesvatá
796 S poníženým k zemi čelem
797 Adorémus in aeternum
798 Je to jeden chléb

Písně o Panně Marii, andělech a svatých

801 Budiž vděčně velebena
802 Chválu vzdejme, ó křesťané
803 Jako ta růžička krásná
804 K nebesům dnes zaleť písní
805 Maria, Maria
806 Máti Páně přesvatá
807 Matko Boží, neslýcháno
808 Matko přesvatá
809 Ó Maria, Boží Máti
810 Ó Maria, útočiště naše
811 Slyš, jaký to nad řekou
812 Tisíckráte pozdravujeme tebe
813A Velebí má duše Hospodina
813B Velebí má duše s jásotem
814 Zdráva buď, nebes královno
815 Zdráva buď, Panno Maria
816 Zdrávas, hvězdo spanilá
817 Zdrávas, Maria! Anděl Páně z nebe
818 Buď zdráva, panen koruno
819 Jakou to vůní dýchá zem
820 Vychvalujme vesele
821 Dělníku Boží
822 Jak se moudrost Boží
823 Zdráv buď, strážce
824 Já jsem si vyvolil
825 Jak červánky ohlašují ráno
826 Od sítí tvých
827 Vyvolil si apoštoly
828 Bože, cos ráčil
829 Ejhle, oltář
830A Svatý Václave
830B Svatý Václave
831 V zemi věrných Čechů
832 Ještě než vzpjal se první chrám
833 Ty, jenž jsi slavná koruna
834 Lid český
835 Vroucně vzýván
836 Radostnou píseň Boží lid
838 Svatým bratřím chvály znějí
839 K oltáři Páně
840 Všichni boží vyvolení
841 Kolik svatých zdobí nebe
842 Prolití krve
843 Pane žní
844 Bůh je láska
845 Vždy žena budiž chválena
870A Anděle boží, strážce můj
870B Anděle boží, strážce můj
870C Anděle boží, strážce můj
881 Ó Panno líbezná
Z881 Ó Maria přemilostná
882 Panno blahoslavená
Z882 Pospěš, duše, do svatyně
883 Hvězdo jitřní
Z883 Maria Panno, v této svaté chvíli
884 Maria, tvé jméno
Z884 Zdráva buď, Maria
885 Buď zdráva, Panno Maria
886 Pod ochranu tvou
887 Zdrávas, Královno
888 Slavná slova
889 Andělé Boží, modlitby
890 Anděle Boží, strážce můj
891 Pějme píseň o Hedvice
Z891 Před oltářem Nejvyššího
892 Vzývej, církvi, svého kněze Jana
Z892 Svatý otče Klemente
893 Památku činíme
Z893 Biskup Vojtěch na nebesa vzhlíží
894 Slavíce svátek milého
Z894 Anežko naše, rozněť lásku vroucí
895 Zdráva Matko vtělené moudrosti
Z895 Před tebou, Bože, skláníme své hlavy
896 Hlas v nebi volá
897 Tobě ke cti, svatý Jene
898 Voláme k tobě, svatý Floriáne
899 Zdráv buď, otče

Písně příležitostné

901 Blíž k tobě, Bože můj
902 Chvalme Hospodáře všehomíra
903 S námi je Bůh náš
904 Tvůrce mocný
905 Ty mocný, silný, veliký
906 Buď Bohu chvála
907 Chvalte Pána, chvalte
908 Chvalte Pána, všichni lidé
909 Nejvyšší a mocný
910 Jeden Pán
911 Otče náš, milý Pane
912 Hospodine, mocný Králi
913 Přísný soudce
914 Bůh ti tento život dal
916 O hojné požehnání
917 Buď ve svátosti
918 Bože všemocný a vlídný
921 Bože, věrným zemřelým
922 Matičko Kristova
923 Ó bože, k prosbám
924 Odpočiňte v pokoji
925 Při tvé lásce neslýchané
926 Zpívejme píseň naděje
927 Dej mi, Pane, bdělé srdce
928 Učiň mě, Pane, nástrojem
929 Vezmi si, Pane
930A Hospodine, pomiluj ny
930B Hospodine, ulituj nás
930C Hospodine, pomiluj ny
931 Tam, kde strmí církve skála
932A Bože, chválíme tebe
932B Tebe, Bože, chválíme
981 Hospodine, pomiluj nás
Z981 S knězem v tomto okamžiku
982 Bože, chválíme tebe
983 Mluv, Pane
984 Panno blahoslavená, Matko milosti
985 Kriste náš
986 Náš Pane, spáso národů
987 Boha my chceme
988 Vezmi, Pane, život můj
989 Můj kříži
Z991 Kde domov můj