Přeskočit na obsah

028B – Večer

Bože, Otče všemohoucí, odevzdávám ti tento den svého života a svěřuji ti všechno, co v něm bylo…

Děkuji ti
— za všechno to každodenní a zdánlivě samozřejmé, čím stále naplňuješ a chráníš náš život…
— za to, čím se tento den lišil od druhých, za události šťastné i bolestné, jimiž jsi ke mně dnes chtěl zvlášť mluvit, poučit mě, ukázat mi svou tvář a svou vůli…
— za to, co jsem směl s pomocí tvých darů dnes vykonat…

Odpusť mi
— všechno, čím jsem dnes sešel z přímých cest lásky a pravdy…
— všechno špatné smýšlení, zlá nebo prázdná slova, mrtvé skutky…
— všechno, co jsem zanedbal nebo vykonal polovičatě, všechno, čím jsem zklamal tvou důvěru a tvé očekávání…

Požehnej těm, kterým jsem dnes ublížil, a odpusť těm, kteří se provinili proti mně…
Vyveď mě z každé nepravosti, uč mě překonávat zlo, zvláště to, se kterým nyní v sobě zápasím…
Veď mě svým svatým Duchem, abych porozuměl tomu, co ode mě chceš, abych měl odvahu a sílu to vykonat.
Stvoř ve mně srdce čisté, pokorné, věrné a moudré, sjednocuj mě se svým Synem Ježíšem Kristem, který byl pro nás ukřižován, vstal z mrtvých a s tebou ve všem vládne.

Prosím tě,
— aby všichni křesťané byli jedno a aby svět přijal jejich svědectví;
— za pevnou víru a pravdivost života všech služebníků církve;
— za věrnost, porozumění a lásku v rodinách;
— za pokoj, spravedlnost a svobodu pro všechny národy světa;
— za ochranu stvoření před ničivou mocí člověka;
— za tvou pomoc, sílu a trpělivost pro všechny pronásledované, nemocné, opuštěné a smutné;
— za obrácení a proměnu srdce všech hříšníků a všech nepřátel pravdy;
— za světlo Ducha pro ty, kdo nás žádali o modlitbu, a pro ty, kteří jsou nám zvlášť svěřeni;
— za útěchu pro umírající a za spásu pro zemřelé;
— za vlastní růst ve víře, naději a lásce, v pokoře a v následování Krista;
— za obnovu a dovršení všeho a všech v Kristu.

Ve společenství s Pannou Marií, s anděly a svatými a se všemi, kdo ve světě vyznávali a vyznávají Krista, prosím tě, svatý Bože, abys byl v mém životě stále přítomný svou milostí a láskou.
Otče náš…