Přeskočit na obsah

043B – Příprava na přijímání

Kdo se pozorně a činně účastní mše je na přijímání dobře připraven. K přijímání mimo mši (zvl. když jsme nemocní) se můžeme připravit těmito myšlenkami:

Slovy Písma svatého

Pane Ježíši Kriste, neodvážil bych se přistoupit k tvému stolu, kdybys ty sám nebyl řekl: „Kdo jí mé tělo a pije mou krev, má život věčný“ (Jan 6,54). „Když nebudete jíst tělo Syna člověka a pít jeho krev, nebudete mít v sobě život“ (Jan 6,53). Ty víš, jak jsem hříšný, ubohý a slabý. Právě proto mě zveš: „Pojďte ke mně všichni, kdo se lopotíte a jste obtíženi, a já vás občerstvím“ (Mt 11,28). Upřímně tedy toužím přijmout tě v oltářní svátosti. Pevně věřím, že jsi Syn Boha živého, zde skrytý pod způsobou chleba. Ty jsi můj Vykupitel a Spasitel. Doufám v tebe, že mi můžeš a chceš odpustit hříchy a dát všecko, co potřebuji k životu, podle vůle tvého Otce. Ty mě máš rád, ty mi chceš dát pravé štěstí i věčnou blaženost. Ale já nejsem hoden tvé lásky. Odpusť, že jsem ji nevděčně splácel lhostejností a urážkami. Lituji upřímně všeho, čím jsem zranil tvé Srdce. Pane Ježíši, přijď a očisti mě, přijď a posilni mě, přijď a požehnej mě.