Přeskočit na obsah

051 – Oslava Boha – žalm 95 (94), 1–7

Pojďme, jásejme Hospodinu,
oslavujme Skálu své spásy,
přistupme před něho s chvalozpěvy
a písněmi mu zajásejme!
Neboť veliký Bůh je Hospodin
a veliký Král nade všemi bohy.
V jeho ruce jsou hlubiny země
a jemu patří výšiny hor.
Jeho je moře, vždyť on je učinil,
i souš, kterou zhnětly jeho ruce.
Pojďme, padněme, klaňme se,
poklekněme před svým tvůrcem, Hospodinem!
Neboť on je náš Bůh
a my jsme lid, který pase, stádce vedené jeho rukou.