Přeskočit na obsah

054 – Díky – žalm 116 (114)

Aleluja.
Miluji Hospodina, neboť slyšel
můj prosebný hlas,
neboť naklonil ke mně svůj sluch
v den, kdy jsem ho vzýval.
Obepjaly mě provazy smrti,
dostihly mě smyčky podsvětí,
uvízl jsem v tísni a trýzni.
Hospodinovo jméno jsem vzýval:
„Ach, Hospodine, zachraň mi život!“
Hospodin je milostivý a spravedlivý,
Bůh náš je milosrdný.
Hospodin chrání prosté lidi;
pomohl mi, když jsem byl v bídě.
Uklidni se opět, má duše,
neboť Hospodin ti prokázal dobro,
vždyť vysvobodil můj život ze smrti,
mé oči ze slz, mé nohy z pádu.
Budou kráčet před Hospodinem
v zemi živých.