Přeskočit na obsah

066 – Modlitba k zasvěcení Srdci Ježíšovu

K Ježíši, Vykupiteli lidského pokolení, shlédni na nás, pokorně klečící před tvým oltářem:
L jsme tvoji a tvoji chceme i zůstat.

K Abychom se s tebou ještě vroucnějí mohli spojit,
L proto se dnes každý z nás – dobrovolně zasvěcuje tvému Srdci.

K Mnozí lidé tě dosud nepoznali, mnozí tvými přikázáními pohrdli a odmítli tě;
L smiluj se nad nimi, dobrotivý Ježíši, – a přitáhni je všechny na své svaté Srdce.

K Buď, Pane, králem nejen svých věrných, kteří tě nikdy neopustili,
L ale i marnotratných synů, – aby se vrátili brzo do otcovského domu – a nezhynuli hladem a bídou.

K Buď, Pane, králem i těch, které od tebe oddělily mylné názory a rozkol;
L povolej je k bezpečí pravdy a k jednotě víry, – aby byl jeden ovčín a jeden pastýř.

K Daruj své církvi pokoj a svobodu, propůjč všem národům mír a jistotu. Ať ze všech končin země zaznívá jeden hlas:
L Sláva božskému Srdci, – které nám přineslo spásu. – Jemu buď čest a chvála navěky.

V Amen.