Přeskočit na obsah

068A – Litanie ke všem svatým

Prosba k Bohu

Pane, smiluj se. 2×
Kriste, smiluj se. 2×
Pane, smiluj se. 2×

Vzývání svatých
Mohou se přidat jména patronů kostela, křestních ap.

Svatá Maria, Matko Boží, oroduj za nás.
Svatý Michaeli, oroduj za nás.
Svatí Boží andělé, orodujte za nás.
Svatý Jene Křtiteli, oroduj za nás.
Svatý Josefe, oroduj za nás.
Svatý Petře a Pavle, orodujte za nás.
Svatý Ondřeji, oroduj za nás.
Svatý Jene, oroduj za nás.
Svatá Maří Magdaléno, oroduj za nás.
Svatý Štěpáne, oroduj za nás.
Svatý Ingnáci z Antiochie, oroduj za nás.
Svatý Vavřinče, oroduj za nás.
Svatý Václave, oroduj za nás.
Svatý Vojtěchu, oroduj za nás.
Svatý Jene Nepomucký, oroduj za nás.
Svatá Perpetuo a Felicito, orodujte za nás.
Svatá Anežko, oroduj za nás.
Svatý Řehoři, oroduj za nás.
Svatý Augustine, oroduj za nás.
Svatý Athanasie, oroduj za nás.
Svatý Bazile, oroduj za nás.
Svatý Martine, oroduj za nás.
Svatý Cyrile a Metoději, orodujte za nás.
Svatý Benedikte, oroduj za nás.
Svatý Prokope, oroduj za nás.
Svatý Františku a Dominiku, orodujte za nás.
Svatý Františku Xaverský, oroduj za nás.
Svatý Jene Maria Vianneyi, oroduj za nás.
Svatá Hedviko, oroduj za nás.
Svatá Anežko Česká, oroduj za nás.
Svatá Brigito Švédská, oroduj za nás.
Svatá Kateřino Sienská, oroduj za nás.
Svatá Terezie od Ježíše, oroduj za nás.
Svatá Terezie Benedikto od Kříže, oroduj za nás.
Všichni svatí a světice Boží, orodujte za nás.

Vzývání Krista

Měj s námi slitování, vysvoboď nás, Pane.
Ode všeho zlého, vysvoboď nás, Pane.
Ode všeho hříchu, vysvoboď nás, Pane.
Od ďáblových úkladů, vysvoboď nás, Pane.
Od hněvu, nenávisti a zlé vůle, vysvoboď nás, Pane.
Od smrti věčné, vysvoboď nás, Pane.
Svým svatým vtělením, vysvoboď nás, Pane.
Svou smrtí a zmrtvýchvstáním, vysvoboď nás, Pane.
Sesláním Ducha svatého, vysvoboď nás, Pane.

Prosby v různých potřebách

I když jsme hříšníci, prosíme tě, vyslyš nás.
Veď a ochraňuj svou církev, prosíme tě, vyslyš nás.
Papeži a biskupům, kněžím a jáhnům dej věrnost ve svatém povolání, prosíme tě, vyslyš nás.
Všem národům dej mír a pravou svornost, prosíme tě, vyslyš nás.
Nám všem dej sílu vytrvat v tvé službě, prosíme tě, vyslyš nás.

Zvláštní prosby
Po velikonoční vigilii a různá svěcení jsou uvedeny v příslušných liturgických knihách.
Jindy se mohou přidat některé z následujících:

Všem, kdo v tebe věří, dej jednotu,
Veď lidstvo k světlu evangelia,
Přiveď nás k pravému pokání,
Probouzej v nás touhu po tobě,
Odpusť nám, Pane,
Ušetři nás, Pane,
Zachraň naše bratry a sestry, příbuzné a přátele (dobrodince) před smrtí věčnou,
Všem, kdo nám prokazují dobro, odplať dobrem věčným,
Dej všem věrným zemřelým věčné odpočinutí,
Požehnej zemi a chraň úrodu,
Chraň svět před epidemií, hladem a válkou,

Ježíši, Synu Boha živého,

Závěr

Kriste, uslyš nás. 2×
Kriste, vyslyš nás. 2×

K Modleme se: Bože, naše útočiště a sílo, ty sám jsi nás pohnul k tomu, abychom tě prosili; vyslyš proto modlitby své církve a dej nám všechno oč s vírou prosíme. Skrze Krista, našeho Pána.
L Amen.

Nebo:

K Modleme se: Bože, ty víš, jak jsme slabí a bezmocní; dej nám sílu, abychom tě milovali, jako tě milovali tvoji svatí. Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána.
L Amen.


TN: liturgie, chorál (prvá křesťanská stol.)