Přeskočit na obsah

081 – Ranní chvály

Neděle 1. týdne, v mezidobí

ÚVOD

K Bože, shlédni a pomoz.
L Pane, pospěš mi pomáhat.
V Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
jako byla na počátku, i nyní i vždycky
a na věky věků. Amen. Aleluja.

HYMNUS

Odvěký Tvůrce věcí všech,
jenž řídíš dnů i nocí běh,
tys dobám dobu vyměřil,
bys tíhu nudy omezil.

Již ozývá se hlásný dne,
bdělý i ve tmě bezedné.
On, světlo chodců v temnotách,
shrnuje noci temný háv.

Jitřenka probuzena jím
z oblohy smetá temnot stín
a všechna cháska ničemná
z míst činu prchá do temna.

Tu lodník sbírá síly své,
utichá moře bouřlivé,
i Skála církve zpěvem tím
dojata zbaví se svých vin.

Ježíši, vždy, když klesáme,
kéž nás tvůj pohled zasáhne.
Jen shlédneš, pád se zastaví
a vinu slza odplaví.

Svým světlem smysly pronikni
a z mysli vypuď plané sny,
ať náš hlas ti zní nejdříve
a každý slib ti plníme.

Laskavý Vládce, Ježíši,
buď s Otcem ti čest nejvyšší,
i Duchu, který těší nás,
po všechny věky v každý čas. Amen.

ŽALMY

1. antifona: Už od svítání tě hledám, Bože, abych uviděl tvou moc, aleluja.

Žalm 63 (62), 2–9: Duše žízní po Bohu
Bdí pro Boha, kdo odkládá skutky temnoty.

Pane, můj Bože, tebe jen hledám, *
 po tobě žízní celá má duše.
Po tobě umdlévá touhou mé tělo *
 tak jako vyprahlá žíznivá země.
Tolik tě toužím v svatyni spatřit, *
 abych tak viděl tvou moc a slávu.
Vždyť tvoje milost je lepší než život, *
 proto mé rty ti zpívají chválu.

Tak tě chci velebit, pokud žít budu, *
 ve jménu tvém jenom ruce své spínat.
Duše má bude jak morkem se sytit, *
 jásavě budou tě chválit má ústa,
když v lůžku za noci na tebe myslím, *
 rozjímám o tobě za nočních bdění.
Neboť ty stal ses mi pomocníkem, *
 v stínu tvých křídel radostně plesám.

Přilnul jsem k tobě celou svou duší, *
 ty mě svou pravicí podpíráš mocně.

Sláva Otci i Synu *
 i Duchu Svatému,
jako byla na počátku, i nyní i vždycky *
 a na věky věků. Amen.

1. antifona: Už od svítání tě hledám, Bože, abych uviděl tvou moc, aleluja.

2. antifona: Tři v ohnivé peci jako jedněmi ústy zpívali: Požehnaný jsi, Bože, aleluja.

Kantikum – Dan 3,57–88.56: Všechno tvorstvo chválí Pána
Chvalte našeho Boha všichni, kdo mu sloužíte! (Zj 19,5)

Velebte Pána, vy díla Páně, *
 věčně ho chvalte a oslavujte!
Velebte Pána, andělé Páně, *
 nebesa nebes, velebte Pána!
Velebte Pána, nebeské vody, *
 mocnosti všechny, velebte Pána!
Velebte Pána, měsíci, slunce, *
 na nebi hvězdy, velebte Pána!

Velebte Pána, deště a rosy, *
 bouře a vichry, velebte Pána!
Velebte Pána, ohni a žáre, *
 mrazy a vedra, velebte Pána!
Velebte Pána, lijáky, sněhy, *
 ledy a zimy, velebte Pána!
Velebte Pána, sněhy a jíní, *
 vy dny a noci, velebte Pána!
Velebte Pána, světlo i temno, *
 blesky a mraky, velebte Pána!

Okrsku zemský, zvelebuj Pána, *
 věčně jej chval a oslavuj jej!
Velebte Pána, hory a vrchy, *
 všechno, co na zemi pučí, chval Pána!
Velebte Pána, prameny vody, *
 moře a řeky, velebte Pána!
Velebte Pána, zvířata moří,
 jako i vše, co se ve vodách hýbe, *
 nebeští ptáci, velebte Pána!
Pána chval, zvěři divá i krotká, *
 rody všech lidí, velebte Pána!

Izrael ať vždy jen velebí Pána: *
 věčně ho chvalte a oslavujte!
Velebte Pána, vy kněží Páně, *
 sluhové Boží, velebte Pána!
Chvalte jej věrní duší i duchem, *
 zbožní a pokorní srdcem, ho chvalte!
Velebte Pána, Ananiáši, Azariáši a Misaeli, *
 věčně ho chvalte a oslavujte!

Otce i Syna i Svatého Ducha *
 velebme věčně a oslavujme.
Pane, tys veleben na klenbě nebes, *
 navěky chválen a oslavován.

2. antifona: Tři v ohnivé peci jako jedněmi ústy zpívali: Požehnaný jsi, Bože, aleluja.

3. antifona: Lide Boží, jásej nad svým Králem, aleluja.

Žalm 149: Jásot svatých
Synové církve, synové nového lidu, ať jásají nad svým Králem, Kristem. (Hesychius)

Zazpívejte Pánu novou píseň, *
 ať zní jeho chvála v obci zbožných!
Izrael ať raduje se z Tvůrce, *
 děti Siónu ať Krále chválí!
Slaví jeho jméno v chorovodech, *
 na bubny a citery mu hrají!
Pán v svém lidu našel zalíbení, *
 vítězstvím on věnčí ponížené.
Ať se věrní mocně zaradují, *
 ať i na svých ložích zaplesají!
V hrdle svém ať Boží chválu mají, *
 v ruce jílec dvousečného meče,
aby mohli pohanům se pomstít, *
 aby vyřkli tresty nad národy,
uvázali v pouta jejich krále, *
 do okovů jejich přední muže,
naplnili na nich psané právo. *
 To je oslavou všech jeho zbožných.

Sláva Otci i Synu *
 i Duchu Svatému,
jako byla na počátku, i nyní i vždycky *
 a na věky věků. Amen.

3. antifona: Lide Boží, jásej nad svým Králem, aleluja.

KRÁTKÉ ČTENÍ (Zj 7,10.12)

Sláva našemu Bohu, který sedí na trůně, a Beránkovi. Chvála, sláva a moudrost, díky a čest, moc a síla našemu Bohu na věčné věky. Amen.

ZPĚV PO KRÁTKÉM ČTENÍ

S Kriste, Synu živého Boha, smiluj se nad námi.
L Kriste, Synu živého Boha, smiluj se nad námi.
S Ty sedíš po pravici Otce.
L Smiluj se nad námi.
S Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
L Kriste, Synu živého Boha, smiluj se nad námi.

EVANGELIJNÍ KANTIKUM

Antifona: Požehnaný Pán, náš Bůh.

Zachariášovo kantikum – Lk 1,68–79: O Mesiáši a jeho předchůdci

Požehnaný buď Hospodin, Bůh Izraele, *
 protože navštívil a vykoupil svůj lid.
A vzbudil nám mocného spasitele *
 z rodu Davida, svého služebníka,
jak slíbil od pradávna *
 ústy svých svatých proroků,
že nás zachrání od našich nepřátel, *
 a z rukou těch, kteří nás nenávidí.
Slitoval se nad našimi otci *
 a rozpomenul se na svou svatou smlouvu,
na přísahu, kterou se zavázal našemu otci Abrahámovi, *
 že nám dá,
abychom mu beze strachu *
 a vysvobozeni z rukou nepřátel
zbožně a spravedlivě sloužili *
 po všechny dny svého života.

A ty, synu, budeš prorokem Nejvyššího, *
 neboť půjdeš před Pánem, abys mu připravil cestu
a dal jeho lidu poznat spásu *
 v odpuštění hříchů
pro slitování a milosrdenství našeho Boha, *
 kterým nás navštívil Vycházející z výsosti,
aby se zjevil těm, kdo jsou ve tmě a v stínu smrti, *
 a uvedl naše kroky na cestu pokoje.
Sláva Otci i Synu *
 i Duchu Svatému,
jako byla na počátku, i nyní i vždycky *
 a na věky věků. Amen.

Antifona: Požehnaný Pán, náš Bůh.

PROSBY

Chvalme Krista, našeho Pána, náš den i slunce, který osvěcuje každého člověka a nezná západ, a volejme:

Pane, náš živote a naše spáso!

Stvořiteli celého světa, z tvé dobroty vděčně přijímáme prvotiny tohoto dne
– a připomínáme si tvé vzkříšení.
Nechť nás dnes tvůj dobrý Duch učí tomu, co se ti líbí,
– a tvá moudrost ať nás stále vede.
Dej, ať se dnes radostně účastníme shromáždění
– kolem stolu tvého slova a těla.
Z celého srdce ti vzdáváme díky
– za tvá nesčetná dobrodiní.

Otče náš…

K Bože, náš nebeský Otče, vyslyš naše prosby a provázej nás svou ochranou: dej nám poznat, co máme dělat, a posiluj nás, abychom to skutečně konali. Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků.
L Amen.

ZÁVĚR

S Pán nám žehnej, ode všeho zlého nás ochraňuj a doveď do věčného života.
L Amen.