Přeskočit na obsah

084 – Nedělní nešpory

Neděle I. týdne, mezidobí

ÚVOD

K Bože, shlédni a pomoz.
L Pane, pospěš mi pomáhat.
V Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
jako byla na počátku, i nyní i vždycky
a na věky věků. Amen. Aleluja.

HYMNUS

Ó Tvůrce světla, předobrý,
tys ustanovil denní řád
a proudy světla rozhodil,
když světu základy jsi klad.

A spojils ráno s večerem
a dnem tu dobu nazýváš:
hle, padá temné noci stín,
slyš prosbu, vyslyš nářek náš.

Ach, nedej, by nás stihla smrt,
když svědomí nám tíží hřích,
když nemyslíme na věčnost
v té síti hříchů šalebných.

Vzbuď naši touhu po nebi,
kde věčný život čeká nás.
A pomos odložit vše zlé
a smýt nám z duše každý kaz.

To splň nám, dobrý Otče náš,
i Ty, jenž rovné božství máš,
i Duchu, který těšíš nás
a vládneš, Bože, v každý čas. Amen.

ŽALMY

1. antifona

Žezlo moci podá ti ze Siónu sám Pán, a budeš kralovat navěky, aleluja.

Žalm 110 (109), 1–5.7: Mesiáš – král a kněz
Musí totiž kralovat, dokud mu všichni jeho nepřátelé nebudou položeni k nohám (1 Kor 15,25).

Pán řekl mu Pánovi: *
 Seď po pravici,
tvé nepřátele za podnož *
 k nohám ti položím.
Žezlo tvé moci podá ti sám ze Siónu Pán: *
 Ty panuj vprostřed nepřátel!
Králem jsi od dne zrození *
 na svatých pahorcích,
z matčina klína když se jas *
 rozlil tvých mladých dnů.
Pán bez výhrady přísahal: jsi knězem navěky, *
 tak jak jím Melchizedech byl.
Pán stojí po tvé pravici, *
 v den hněvu zdr krále.
Z potoka pije u cesty *
 a znova vztyčí hlavu.
Sláva Otci i Synu *
 i Duchu Svatému,
jako byla na počátku, i nyní i vždycky, *
 a na věky vě. Amen.

1. antifona

2. antifona

Před tváří Páně se zachvěla země, aleluja.

Žalm 114 (113 A): Osvobození Izraele z Egypta
Chápejte: I vy jste vyšli z Egypta, když jste se zřekli tohoto světa (sv. Augustin).

Když vyšel Izrael z egyptské země, *
 Jákobův rod z lidu cizího,
stal se jeho svatyní Juda, *
 Izrael jeho královstvím.
Moře to vidělo a prchlo, *
 Jordán obrátil zpátky svůj tok.
Hory jak berani poskakovaly, *
 pahorky jako jehňata.
Co je ti, moře, že tak prcháš? *
 Proč se, Jordáne, obracíš zpět?
Proč vy, jak berani skáčete, hory? *
 pahorky, proč vy jak jehňata?
Zachvěj se, země, před tváří Páně, *
 před tváří Boha kobova!
V jezerní bažinu promění skálu, *
 křemen ve vodní pramínek.
Sláva Otci i Synu *
 i Duchu Svatému,
jako byla na počátku, i nyní i vždycky, *
 a na věky ků. Amen.

2. antifona

Pán, náš všemohoucí Bůh, se ujal království, aleluja.

3. antifona

Kantikum – srovnej Zj 19,1–7: O Beránkově svatbě
Nezpívá-li se, může se Aleluja na konci lichých veršů vynechat a na konci sudých říkat jen jednou.

S Aleluja. Vítězství, sláva a moc našemu Bohu.
L Aleluja.
S Neboť jeho soudy jsou pravdivé a spravedlivé.
L Aleluja, aleluja.
S Aleluja. Chvalte našeho Boha všichni, kdo mu sloužíte.
L Aleluja.
S A kdo se ho bojíte, malí i velcí.
L Aleluja, aleluja.
S Aleluja. Pán, náš Bůh vševládný, ujal se království.
L Aleluja.
S Radujme se, jásejme a vzdejme mu čest.
L Aleluja, aleluja.
S Aleluja. Neboť přišel čas Beránkovy svatby.
L Aleluja.
S A jeho nevěsta se připravila.
L Aleluja, aleluja.

KRÁTKÉ ČTENÍ (2 Kor 1,3–4)

Veleben budiž Bůh, Otec našeho Pána Ježíše Krista. Je to nejmilosrdnější Otec a Bůh, a od něho pochází všechna útěcha. Těší nás ve všech našich souženích, takže my pak jsme schopni potěšit druhé, ať jsou v jakémkoli soužení, jak Bůh potěšuje nás.

ZPĚV PO KRÁTKÉM ČTENÍ

S L Požehnaný jsi, Pane, na nebeské obloze.
S Hodný chvály a slavný na věky.
L Na nebeské obloze.
S Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
L Požehnaný jsi, Pane, na nebeské obloze.

EVANGELIJNÍ KANTIKUM

Antifona

Velebí má duše Pána, neboť shlédl na svou nepatrnou služebnici.

Kantikum Panny Marie – Lk 1,46–55: Radost duše v Pánu
Zpívá je S; L po každém verši opakuje zvolání:

Velebí má duše Pána.

S Velebí má duše Pána *
 a můj duch plesá v Bohu, mém spasiteli,
že shlédl na svou nepatrnou služebnici: *
 Hle, od této chvíle mě budou blahoslavit všechna pokolení,
že mi učinil veliké věci ten, který je mocný; *
 jeho jméno je svaté
a jeho milosrdenství od pokolení do pokolení *
 k těm, kdo se ho bojí.
Prokázal sílu svým ramenem, *
 rozptýlil ty, kdo v srdci smýšle pyšně,
mocné svrhl z trůnu *
 a poníže povýšil,
hladové nasytil dobrými věcmi *
 a bohaté propustil s prázdnou.
Ujal se svého služebníka Izraele, *
 pamatoval na své milosrdenství,
jak slíbil našim otcům, *
 Abrahámovi a jeho potomkům navěky.
Sláva Otci i Synu *
 i Duchu Svatému,
jako byla na počátku, i nyní i vždycky *
 a na věky vě. Amen.

Místo kantika Panny Marie se může zpívat píseň č. 813.

Antifona

PROSBY

K Klaňme se v úctě Kristu Pánu, neboť on je naše hlava a my jsme jeho údy, a s radostí volejme:
L Pane, přijď tvé království!

S Náš Spasiteli, učiň svou církev působivějším znamením jednoty lidského rodu
– a účinným tajemstvím spásy pro všechny rody.
L Pane…

Chraň ustavičně papeže a sbor biskupů
– a uděl jim dar jednoty, lásky a pokoje.
Dej, aby se křesťané spojili s tebou, božskou hlavou církve,
– aby svědectvím života šířili tvé království.
Uděl světu mír,
– aby všude kvetl pokoj a bezpečnost.
Uveď zesnulé do slávy vzkříšení
– a dej i nám s nimi podíl ve slávě.

Otče náš…

K Všemohoucí Bože, opatruj nás – svůj lid – otcovskou láskou; a protože nemáme oporu jinde než v naději na tvou milost, chraň nás stále svou mocí. Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků.
L Amen.

ZÁVĚR

S Pán nám žehnej, ode všeho zlého nás ochraňuj a doveď do věčného života.
L Amen.

Je-li přítomen kněz nebo jáhen:

K Pán s vámi.
L I s tebou.
K Požehnej vás všemohoucí Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý.
L Amen.
K Jděte v pokoji.
L Bohu díky.


T: liturgie – N: Zd. Pololáník 1975