Přeskočit na obsah

085A – Mariánské nešpory

ÚVOD

K Bože, shlédni a pomoz.
L Pane, pospěš mi pomáhat.
Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
jako byla na počátku, i nyní i vždycky
a na věky věků. Amen. Aleluja.

HYMNUS

1. Zdrávas, hvězdo moří, / živitelko Boží, / ustavičná Panno, / blahá nebes bráno!

2. Ave tobě pěla / ústa Gabriela; / mír nám vlej, když jméno / Eva zpět je čteno.

3. Rozvaž pouta viny, / slepoty vzdal stíny, / zbav nás všeho zlého, / zdroj buď dobra všeho.

4. Ukaž nám, žes Matka; / prosba tvá je sladká / sluchu Syna tvého, / pro nás zrozeného.

5. Panno požehnaná, / milosti jsi schrána; / změň nás v prosté viny, / v tiché, čisté syny!

6. Dopřej nám žít čistě, / ať kráčíme jistě / k tobě, do tvé říše, / patřit na Ježíše.

7. Ctěme Boha Otce, / chvalme Boha Syna, / slavme Boha Ducha: / třem buď pocta jedna. / Amen.

ŽALMY

1. antifona

(Aleluja se k antifonám přidává v době velikonoční)

Zdrávas, Maria, / milosti plná, / Pán s tebou. / (Aleluja)

Žalm 122 (121)

Zaradoval jsem se, když mi řekli: *
 Vydáme se do Pánova domu.
Už se naše nohy zastavily, *
 Jeruzaléme, v tvých slavných branách.
Jeruzaléme, jsi vybudován *
 v pevné město, v sebe uzavřené.
Putují sem kmeny, kmeny Pá; †
 tak to káže Izraeli kon, *
 aby jméno Páně oslavoval.
Zde jsou postaveny soudní stolce, *
 pevné stolce Davidova domu.
Pokoj vyproste pro Jeruzalém: *
 Ať jsou v bezpečí, kdo milují tě!
Ať v tvých hradbách rozhostí se pokoj *
 a v tvých domech bezpečí ať trvá!
Pro blaho svých bratří a svých přátel *
 stále budu říkat: Pokoj v tobě!
Pro dům Pána, jenž je naším Bohem, *
 za tvůj zdar se stále budu modlit.
Sláva Otci i Synu *
 i Duchu Svatému,
jako byla na počátku, i nyní i vždycky, *
 a na věky ků. Amen.

1. antifona

2. antifona

Hle, služebnice Páně: / kéž se mi stane / podle slova tvého. / (Aleluja)

Žalm 127 (126)

Jestliže dům nebuduje Pán, *
 lopotí se marně, kdo jej staví.
Jestliže město nestřeží sám Pán, *
 hlídati je marně budou stráže.
Marno vám je vstávat před ránem, *
 pracovat až dlouho do večera,
pak až do noci jídat krušný chléb: *
 sám ho dá i za spánku svým milým.
Hle, jsou darem Pá synové, *
 jeho vzácnou odměnou plod lůna.
Čím jsou šípy ruce bojovné, *
 tím jsou otci syno z let mládí.
Šťasten, kdo jich pl toulec má: *
 sporem v bráně sok ho nezahanbí.
Sláva Otci i Synu *
 i Duchu Svatému,
jako byla na počátku, i nyní i vždycky, *
 a na věky ků. Amen.

2. antifona

3. antifona

Požehnaná ty mezi ženami / a požehnaný plod tvého lůna. / (Aleluja)

Kantikum – Ef 1,3–10

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista; *
 on nás z nebe zahrnul všemi možnými duchovními dary;
vždyť v něm si nás vyvolil ještě před stvořením světa, †
 abychom byli svatí a neposkvrnění *
 před ním v lásce;
podle svého svobodného rozhodnutí nás předurčil, †
 abychom skrze Ježíše Krista *
 byli přijati za jeho syny,
ke chvále jeho božsky vznešené dobrotivosti, *
 kterou nám projevil svou lásku ve svém milovaném Synovi;
v něm máme vykoupení skrze jeho krev, *
 odpuště hříchů.
Podle bohatství své milosti, †
 kterou nám tak štědře projevil *
 s veškerou moudrostí a rozumností,
podle svého úradku *
 seznámil nás s tajemstvím své vůle:
že si totiž předsevzal, *
 až přijde plnost času,
obnovit v Kristu všechno, *
 co je na nebi a na zemi.
Sláva Otci i Synu *
 i Duchu Svatému,
jako byla na počátku, i nyní i vždycky, *
 a na věky vě. Amen.

3. antifona

KRÁTKÉ ČTENÍ (Gal 4,4–5)

Když přišla plnost času, poslal Bůh svého Syna, narozeného z ženy, narozeného pod Zákonem, aby vykoupil ty, kdo byli pod Zákonem, abychom byli přijati za syny.

ZPĚV PO KRÁTKÉM ČTENÍ

Mimo dobu velikonoční

S L Zdrávas, Maria, milosti plná, Pán s tebou.
S Požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod tvého lůna.
L Pán s tebou.
S Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
L Zdrávas, Maria, milosti plná, Pán s tebou.

V době velikonoční

S L Zdrávas, Maria, milosti plná, Pán s tebou. Aleluja, aleluja.
S Požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod tvého lůna.
L Aleluja, aleluja.
S Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
L Zdrávas, Maria, milosti plná, Pán s tebou. Aleluja, aleluja.

EVANGELIJNÍ KANTIKUM

Antifona

Blahoslavená jsi, Maria, / že jsi uvěřila, / neboť se na tobě splní to, / co ti bylo pověděno od Pána. / (Aleluja)

Kantikum Panny Marie – Lk 1,46–55

Velebí má duše na *
 a můj duch plesá v Bohu, mém spasiteli,
že shlédl na svou nepatrnou služebnici: *
 Hle, od této chvíle mě budou blahoslavit všechna pokolení,
že mi učinil veliké věci ten, kte je mocný; *
 jeho jméno je svaté
a jeho milosrdenství od pokolení do pokolení *
 k těm, kdo se ho bojí.
Prokázal lu svým ramenem, *
 rozptýlil ty, kdo v srdci smýšlejí pyšně,
mocné svrhl z trůnu *
 a ponížené povýšil,
hladové nasytil dobrými věcmi *
 a bohaté propustil s prázdnou.
Ujal se svého služebníka Izraele, *
 pamatoval na své milosrdenství,
jak slíbil našim otcům, *
 Abrahámovi a jeho potomkům navěky.
Sláva Otci i Synu *
 i Duchu Svatému,
jako byla na počátku, i nyní i vždycky *
 a na věky ků. Amen.

Antifona

PROSBY

K Z celého srdce oslavujeme všemohoucího Boha Otce, který chtěl, aby Marii, matku jeho Syna, velebila všechna pokolení, a pokorně ho prosme:
L Ať se Milostiplná za nás přimlouvá.
S Ty jsi Marii ustanovil za matku milosrdenství,
– dopřej všem, kdo jsou v nebezpečí, aby zakoušeli její mateřskou lásku.
L Ať se…
Ty jsi chtěl, aby Maria v domě Ježíšově a Josefově byla matkou rodiny,
– uděl na její přímluvu, ať všechny matky ve svých rodinách pečují o lásku a svatost.
Ty jsi posiloval Marii, když stála pod křížem, a při vzkříšení svého Syna jsi ji naplnil radostí,
– ulehči trpícím a posiluj je v naději.
Ty jsi Marii učinil pozornou k tvému slovu a tvou věrnou služebnicí,
– učiň nás na její přímluvu dobrými služebníky a učedníky tvého Syna.
Ty jsi Marii korunoval královnou nebes,
– dej, ať se zesnulí ve tvém království radují se všemi svatými navěky.

Otče náš…

K Uctíváme slavnou památku nejsvětější Panny Marie;
dopřej nám, Bože, na její přímluvu,
abychom i my dostali podíl z nevyčerpatelného bohatství tvé milosti.
Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána,
neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje
po všechny věky věků.
L Amen.

ZÁVĚR

S Pán nám žehnej,
ode všeho zlého nás ochraňuj
a doveď do věčného života.
L Amen.

Je-li přítomen kněz nebo jáhen:

K Pán s vámi.
L I s tebou.
K Požehnej vás všemohoucí Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý.
L Amen.
K Jděte v pokoji.
L Bohu díky.


T: liturgie – N: chorál; zpracoval Fr. Holík 1975