Přeskočit na obsah

085B – Mariánské nešpory

ÚVOD

K Bože, shlédni a pomoz.
L Pane, pospěš mi pomáhat.
V Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
jako byla na počátku, i nyní i vždycky
a na věky věků. Amen. Aleluja.

HYMNUS

1. Zdrávas, hvězdo moří, / živitelko Boží, / ustavičná Panno, / blahá nebes bráno!

2. Ave tobě pěla / ústa Gabriela: / mír nám vlej, když jméno / Eva zpět je čteno.

3. Rozvaž pouta viny, / slepoty vzdal stíny, / zbav nás všeho zlého, / zdroj buď dobra všeho.

4. Ukaž nám, žes Matka: / prosba tvá je sladká / sluchu Syna tvého, / pro nás zrozeného.

5. Panno požehnaná, / milosti jsi schrána: / změň nás v prosté viny, / v tiché, čisté syny.

6. Dopřej nám žít čistě, / ať kráčíme jistě / k tobě, do tvé říše, / patřit na Ježíše.

7. Ctěme Boha Otce, / chvalme Boha Syna, / slavme Boha Ducha: / třem buď pocta jedna. / Amen.

ŽALMY

1. antifona

Zdrávas, Maria, milosti plná, / Pán s tebou.

Žalm 122 (121)

Zaradoval jsem se, když mi řekli: *
 Vydáme se do domu nova.
Už se naše nohy zastavily, *
 Jeruzaléme, v tvých slavných branách.
Jeruzaléme, jsi vybudován *
 v pevné město, v sebe uzavřené.
Putují sem kmeny, kmeny Páně; †
 tak to káže zákon v Izraeli, *
 aby jméno Páně oslavoval.
Zde jsou postaveny soudní stolce, *
 pevné stolce Davidova domu.
Pokoj vyproste pro Jeruzalém: *
 Ať jsou v bezpečí, kdo tě milují!
Ať v tvých hradbách rozhostí se pokoj *
 a v tvých domech bezpečí ať trvá!
Pro blaho svých bratří a svých přátel *
 stále budu říkat: Pokoj v tobě!
Pro dům Pána, jenž je naším Bohem, *
 za tvůj zdar se stále budu modlit.
Sláva Otci i Synu *
 i Duchu Svatému,
jako byla na počátku, i nyní i vždycky, *
 a na věky věků. Amen.

1. antifona

2. antifona

Hle, služebnice Páně, / kéž se mi stane podle slova tvého.

Žalm 127 (126)

Jestliže dům nebuduje Pán, *
 lopotí se marně, kdo jej staví.
Jestli město nestřeží sám Pán, *
 hlídati je marně budou stráže.
Marno vám je vstávat před ránem, *
 pracovat až dlouho do večera,
pak až v noci dat krušný chléb: *
 sám ho dá i za spánku svým milým.
Hle, jsou darem ně synové, *
 jeho vzácnou odměnou plod lůna.
Čím jsou šípy ruce bojovné, *
 tím jsou otci syno z let mládí.
Šťasten, kdo jich plný toulec má: *
 sporem v bráně sok ho nezahanbí.
Sláva Otci i Synu *
 i Duchu Svatému,
jako byla na počátku, i ny i vždycky, *
 a na věky ků. Amen.

2. antifona

3. antifona

Požehnaná ty mezi ženami / a požehnaný plod tvého života.

Kantikum – Ef 1,3–10

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, *
 on nás z nebe zahrnul všemi možnými duchovmi dary;
vždyť v něm si nás vyvolil ještě před stvořením světa, *
 abychom byli svatí a neposkvrnění před ním v lásce,
podle svého svobodného rozhodnu nás předurčil, *
 abychom skrze Ježíše Krista byli přijati za jeho syny,
ke chvále jeho božsky vznešené dobrotivosti, *
 kterou nám projevil svou lásku ve svém milovaném Synovi;
v něm máme vykoupení skrze jeho krev, *
 odpušní hříchů.
Podle bohatství své milosti, †
 kterou nám tak štědře projevil *
 s veškerou moudros a rozumností
podle svého úradku *
 seznámil nás s tajemstvím své vůle,
že si totiž předsevzal, *
 až přijde plnost času,
obnovit v Kristu všechno, *
 co je na nebi i na zemi.
Sláva Otci i Synu *
 i Duchu Svatému,
jako byla na počátku, i ny i vždycky, *
 a na věky ků. Amen.

3. antifona

KRÁTKÉ ČTENÍ (Gal 4,4–5)

Když přišla plnost času, poslal Bůh svého Syna, narozeného z ženy, narozeného pod Zákonem, aby vykoupil ty, kdo byli pod Zákonem, abychom byli přijati za syny.

ZPĚV PO KRÁTKÉM ČTENÍ

S L Zdrávas, Maria, milosti plná, Pán s tebou.
S Požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod tvého života.
L Pán s tebou.
S Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
L Zdrávas, Maria, milosti plná, Pán s tebou.

EVANGELIJNÍ KANTIKUM

Antifona

Blahoslavená jsi, Maria, / že jsi uvěřila, / neboť se na tobě vyplní, / co ti bylo pověděno od Pána.

Kantikum Panny Marie – Lk 1,46–55

Velebí má duše Pána *
 a můj duch plesá v Bohu, mém spasiteli,
že shlédl na svou nepatrnou služebnici: *
 Hle, od této chvíle mě budou blahoslavit všechna pokolení,
že mi učinil veliké věci ten, kte je mocný, *
 jeho jméno je svaté
a jeho milosrdenství od pokolení do pokolení *
 k těm, kdo se ho bojí.
Prokázal sílu svým ramenem, *
 rozptýlil ty, kdo v srdci pyšně smýšlejí,
mocné svrhl z trůnu *
 a ponížené povýšil,
hladové nasytil dobrými věcmi *
 a bohaté propustil s prázdnou.
Ujal se svého služebka Izraele, *
 pamatoval na své milosrdenství,
jak slíbil našim otcům, *
 Abrahámovi a jeho potomkům navěky.
Sláva Otci i Synu *
 i Duchu Svatému,
jako byla na počátku, i ny i vždycky *
 a na věky ků. Amen.

Antifona

PROSBY

Oslavujeme všemohoucího Otce, †
který chtěl, aby Marii, Matku jeho Syna, velebila všechna pokolení, *
a pokor ho prosme:

Milostiplná ať se za nás přimlouvá.

Bože, původce divů, †
tys dal neposkvrněné Panně Marii s tělem i duší účast na nebeské slávě, *
ke stejné slávě veď srdce svých synů.
Milostiplná ať se za nás přimlouvá.

Tys nám dal Marii za Matku: †
na její přímluvu tedy uděl nemocným zdraví, zarmouceným útěchu, hříškům odpuštění, *
a všem spásu a pokoj.
Milostiplná ať se za nás přimlouvá.

Tys Marii dal plnost milosti, *
dopřej hojnost radosti a milosti nám všem.
Milostiplná ať se za nás přimlouvá.

Ať je tvá církev jedno srdce a jedna duše v lásce, *
a věřící ať jednomyslně setrvávají na modlitbě s Marií, Ježíšovou Matkou.
Milostiplná ať se za nás přimlouvá.

Ty jsi Marii korunoval královnou nebe, *
dej, ať se zesnulí ve tvém království radují se všemi svami na věky.
Milostiplná ať se za nás přimlouvá.

K Modleme se, jak nás naučil náš Pán Ježíš Kristus:
V V Otče náš,… ale zbav nás od zlého.
K Uctíváme slavnou památku nejsvětější Panny Marie: dopřej nám, Pane, na její přímluvu, abychom i my dostali podíl z nevyčerpatelného bohatství tvé milosti. Skrze tvého…
L Amen.

ZÁVĚR

K Pán s vámi.
L I s tebou.
K Požehnej vás všemohoucí Bůh Otec i Syn † i Duch Svatý.
L Amen.
K Jděte ve jménu Páně.
L Bohu díky.


J. Olejník