Přeskočit na obsah

089 – Modlitba před spaním

Neděle

ÚVOD

Noty k písni číslo 89 – Modlitba před spaním

K Bože, shlédni a pomoz.
L Pane, pospěš mi pomáhat.
V Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
jako byla na počátku, i nyní i vždycky
a na věky věků. Amen. Aleluja.

Doporučuje se zpytování svědomí a úkon kajícnosti, který se při společné modlitbě může konat jako na začátku mše.

HYMNUS

Mimo dobu velikonoční

Noty k písni číslo 89 – Modlitba před spaním

1. Na sklonku dne tě upřímně, / Tvůrce všech věcí prosíme: / s tou laskavostí, jíž jsi znám, / stůj při nás v noci a nás chraň.

2. Jen o tobě ať srdce sní, / ať ve snu cítí, že s ním jsi, / aby hned, jak se rozední, / znělo tvou chválou nejčistší.

3. V žití nám pevné zdraví dej, / v nás oheň lásky rozehřej, / ať temnou noc a také nás / rozjasní tvého světla jas.

4. To, Otče mocný nejvýše, / dej skrze Krista Ježíše, / s nímž a se Svatým Duchem též / po všechny věky kraluješ. / Amen.

V době velikonoční

1. Ježíši, Spasiteli náš, / ty Slovo Otce věčného, / tys bdělý strážce věrných svých, / paprsku světla božského.

2. Ty budíš den a voláš noc, / tys Tvůrce světla, věků Pán; / když unavil nás denní shon, / pokojné noci dopřej nám.

3. Ty, jenž jsi zlomil pekla noc / a nad smrtí jsi zvítězil, / ó nedej, by hřích vládl těm, / za něž jsi krev svou vycedil.

4. Dopřej nám nyní klidným snem / údy i mysl osvěžit, / aby duch tělu panoval; / v tom boji dej nám zvítězit.

5. Tobě buď sláva, Ježíši, / jenž vítězně jsi z hrobu vstal, / i Otci, Duchu tvému též / nechť věčně zvučí píseň chval. / Amen.

ŽALMY

Antifona

Mimo dobu velikonoční

Noty k písni číslo 89 – Modlitba před spaním

Zastíní tě svými perutěmi / a nebudeš se bát nočních temnot.

V době velikonoční

Noty k písni číslo 89 – Modlitba před spaním

Aleluja, aleluja, aleluja.

Žalm 91 (90): Pod ochranou Nejvyššího
Hle, dávám vám moc kráčet po hadech a štírech (Lk 10,19)

Noty k písni číslo 89 – Modlitba před spaním

Kdo žije pod ochranou Nejvyššího, *
 přebývá v stínu Všemohoucího,
ať říká Pánu: Tys mé útočiště, *
 můj hrad a Bůh můj, v nějž mám důvěru.

Vždyť on tě zachraňuje z tenat lovců, *
 před slovem, které zkázu přináší.
On zastíní tě svými perutěmi, *
 pod jeho křídly dojdeš ochrany.
Nebudeš strachovat se nočních příšer *
 a šípů, které za dne létají,
nákazy, která v temnotách se plíží, *
 moru, jenž řádí za bílého dne.

I když jich padne po tvém boku tisíc, *
 ba deset tisíc po tvé pravici,
záhuba přesto tebe nedosáhne, *
 vždyť jeho věrnost je tvůj kryt a štít.
Naopak, na své oči budeš vidět, *
 spatříš, jak hříšné stíhá odplata.
Co ty však? Pán je tvoje útočiště, *
 ty Nejvyššího vzal sis k ochraně.

Proto nic zlého se ti nepřihodí, *
 nepřijde žádná rána na tvůj stan.
Vždyť kvůli tobě andělům dal příkaz, *
 na všech tvých cestách být ti ochránci.
A proto budou na rukou tě nosit, *
 aby ses neporanil o kámen.
A budeš kráčet po hadech a štírech, *
 a lva i draka klidně zašlápneš.

Že je mi oddán, já ho vysvobodím, *
 ochráním, že se k mému jménu zná.
Vyslyším ho, když mě bude vzývat, +
 budu s ním v každém jeho soužení, *
 zachráním ho a ke cti pozvednu.
Dosyta obdařím ho dlouhým věkem *
 a svoji spásu mu dám uvidět.

Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, *
 jako byla na počátku, i nyní i vždycky,  a na věky věků. Amen.

Antifona

KRÁTKÉ ČTENÍ (Zj 22,4–5)

Budou hledět na tvář Páně a na čele budou mít jeho jméno. A noc už vůbec nebude, ani nebude třeba lampy nebo světla slunce: Pán Bůh je bude ozařovat a budou kralovat na věčné věky.

ZPĚV PO KRÁTKÉM ČTENÍ

Mimo dobu velikonoční

Noty k písni číslo 89 – Modlitba před spaním

S L Do tvých rukou, Pane, svěřuji svůj život.
S Vykoupil jsi nás, Pane, věrný Bože.
L Svěřuji svůj život.
S Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
L Do tvých rukou, Pane, svěřuji svůj život.

V době velikonoční

Noty k písni číslo 89 – Modlitba před spaním

S L Do tvých rukou, Pane, svěřuji svůj život. Aleluja, aleluja.
S Vykoupil jsi nás, Pane, věrný Bože.
L Aleluja, aleluja.
S Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
L Do tvých rukou, Pane, svěřuji svůj život. Aleluja, aleluja.

EVANGELIJNÍ KANTIKUM

Antifona

Noty k písni číslo 89 – Modlitba před spaním

Ochraňuj nás, Pane, když bdíme, a buď s námi, když spíme,
ať bdíme s Kristem a odpočíváme v pokoji.

V době velikonoční se přidá

Noty k písni číslo 89 – Modlitba před spaním

Aleluja, aleluja.

Simeonovo kantikum – Lk 2,29–32
Kristus – světlo národů a sláva Izraele

Noty k písni číslo 89 – Modlitba před spaním

Nyní, Pane, můžeš propustit svého služebníka *
 podle svého slova v pokoji,
neboť mé oči viděly tvou spásu, *
 kterou jsi připravil mezi všemi národy:
světlo k osvícení pohanů *
 a k slávě tvého izraelského lidu.
Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, *
 jako byla na počátku, i nyní i vždycky,
 a na věky věků. Amen.

Antifona

ZÁVĚREČNÁ MODLITBA

V neděli

Noty k písni číslo 89 – Modlitba před spaním

K Modleme se:
Pane, když jsme dnes svatým tajemstvím oslavili vzkříšení Páně, obracíme se na tebe s pokornou prosbou: daruj nám svůj pokoj a chraň náš odpočinek všeho zlého, ať radostně vstaneme k tvé chvále. Skrze Krista, našeho Pána.
L Amen.

Mimo neděli

K Prosíme tě, Pane, navštiv náš příbytek a ochraň nás před úklady nepřítele; nechť jsou s námi tvoji svatí andělé a chrání nás v pokoji a tvé požehnání buď stále s námi. Skrze Krista, našeho Pána.
L Amen.

Noty k písni číslo 89 – Modlitba před spaním

K Pokojnou noc a dosažení cíle nechť nám dopřeje všemohoucí Pán.
L Amen.

ZÁVĚREČNÁ MARIÁNSKÁ ANTIFONA

Mimo dobu velikonoční

Noty k písni číslo 89 – Modlitba před spaním

Zdráva buď, Královno nebe, / zdrávas, andělé slaví tebe. / Zdrávas, Máti, zdrávas, bráno, / z níž je světu světlo dáno. / Plesej, Panno oslavená, / nade všechny vyvolená, / zdráva buď, lilie čistá: / přimlouvej se za nás u Krista.

Nebo č. 007, 008, 815.
V době velikonoční č. 006, 407, 485.


T: liturgie – N: J. Olejník 1975