Přeskočit na obsah

101B – Ejhle, Hospodin přijde

Noty k písni číslo 101B – Ejhle, Hospodin přijde

Ejhle, Hospodin přijde / a všichni svatí jeho s ním; / a bude v onen den světlo velké, / aleluja.

Noty k písni číslo 101B – Ejhle, Hospodin přijde

Rosu dejte, nebesa, shůry, / a oblakové, dštěte Spravedlivého. / Otevři se, země, / a vydej Spasitele. / Nebesa vypravují slávu Boží / a dílo rukou jeho zvěstuje obloha. / Sláva Otci i Synu / i Duchu Svatému. / Jako byla na počátku, i nyní i vždycky / a na věky věků. Amen.


M1

T: antifona Ecce Dominus; introit Rorate – N: podle chorálu; chorál – Brněnská verze CM 1949