Přeskočit na obsah

102 – Mnozí spravedliví

Noty k písni číslo 102 – Mnozí spravedliví

Mnozí spravedliví, / proroci a králi, / Spasitele viděti žádali. / Mojžíš, Samuel s Davidem, / Izaiáš s Jeremiášem / spolu hlasy toužebnými volali: / Ukaž tvář svou nejdražší, / prolom nebesa a sestup, Mesiáši! / Nebesa vypravují čest a slávu Boží, / kůry andělů a svatých Bohu pilně slouží, / všechno jsoucno stvořené jen chválu Páně množí. / Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, / jako byla na počátku, i nyní i vždycky / a na věky věků. Amen.


M1

Základem jsou rorátní knihy nejčastěji ze 16. stol.