Přeskočit na obsah

126 – Vesele zpívejme

Noty k písni číslo 126 – Vesele zpívejme

1. Vesele zpívejme, / Boha Otce chvalme, / že nám Syna svého / jednorozeného / dal na vykoupení / národa lidského.

2. Krista čtvero příští / Písmo svaté jistí: / nejprvnější v těle, / druhé v duši celé, / třetí při skonání, / čtvrté o vzkříšení.

3. Proč nejprv přišel k nám / a narodil se nám, / praví svaté Čtení: / by kázal spasení, / k pokání nás volal, / mnohé uzdravoval.

4. Druhý příchod jeho / do srdce lidského: / mocí svého slova / nás utvořit znova; / tluče u tvých dveří, / každý mu otevři.

5. Třetí příchod čeká / při smrti člověka: / proto velí bdíti / a střízlivě žíti, / neboť člověk neví, / kdy se smrt dostaví.

6. Čtvrtý příchod bude, / až den soudný přijde: / v onu slavnou dobu / vstanou mrtví z hrobu; / tu by rád nejeden / skryl se před svým Pánem.

7. Proto se připravme, / špatnosti se zbavme: / v svatém obcování / a v pravém pokání / v modlitbách trvejme, / tak Pána čekejme.

8. Rač, Pane, popřáti / v tvé pravdě vždy státi, / abychom v ní bděli / a tebe viděli, / Pána milostného, / v den příchodu tvého.


M1 2 3

T~: Lukáš Pražský 1501 – N~: 14.stol. Vyšebrodský sborník 1410