Přeskočit na obsah

181 – Rosu dejte, nebesa

Noty k písni číslo 181 – Rosu dejte, nebesa

1. Rosu dejte, nebesa, již shůry! / Bože, Otče všemohoucí, / uslyš naše prosby vroucí, / dej, ať Panna přečistá / již nám zrodí Krista.

2. Kéž nám z oblak spravedlnost skane! / Proste s námi, andělové, / milí naši ochráncové, / ať již přijde Boží Syn / zbaviti nás všech vin.

3. Hle, Pán přijde a s ním všichni svatí! / Otcové se dočekali, / po čem dlouhé věky lkali, / Maria již počala, / buď jí z toho chvála!

4. Veselte se, všichni národové, / plesej, lidské pokolení! / Blíží se tvé vykoupení, / svého Vykupitele / uzříš v lidském těle.

5. Pospěš, naše vytoužená Spáso! / Pospěš naše potěšení, / zbavit duše zatracení; / přijď, ó Jezu laskavý, / Mesiáši pravý!


M1 2 3

Tx N~: Šteyer 1683