Přeskočit na obsah

217 – Kriste, světa Spasiteli

Noty k písni číslo 217 – Kriste, světa Spasiteli

1. Kriste, světa Spasiteli, / než se hvězdy rozhořely, / tys už v kráse, slávě, moci / od věků byl roven Otci.

2. Jase z jasu Otce svého, / naděje jsi tvorstva všeho; / slyš, jak lid ti na kolenou / zpívá chválu zaslouženou.

3. Rozpomeň se, tvůrčí Slovo, / že jsi tělo člověkovo / vzalo z lůna čisté Panny, / abys přebývalo s námi.

4. Dnešní den to dosvědčuje, / rok co rok se opakuje, / že se rodíš, Spáso, v těle / z lásky Boha Stvořitele.

5. Tebe hvězdy, vody, lesy, / zem a všechno pod nebesy / písní nových díků chválí / za čin spásy dokonalý.

6. Ať tím víc, tím horoucněji / lidské chvály k nebi znějí, / neboť krev tvá hřích náš smyla, / naše zrady vykoupila.

7. Jako tobě, Jezu Kriste, / narozený z Panny čisté, / tak i Otci, Duchu sláva / věky věků ať se vzdává.


M1–5

T: hymnus Christe Redemptor omnium, složil sv. Ambrož († 397) – N: KSJ 1863