Přeskočit na obsah

227 – Co to znamenati má

Noty k písni číslo 227 – Co to znamenati má

Vstup
1. Co to znamenati má / právě o půlnoci? / Hle, obloha je jasná, / záře vábí oči; / a neslýchané plesání / z nebe se snáší nad námi, / světlo tajemné. [: Vzhůru, vzhůru, všichni tam pojďme! :]

2. Sláva buď na výsosti / Bohu nebeskému, / pokoj všem, kdo v zbožnosti / dík vzdávají jemu! / Radujte se, národové, / Ježíš se zrodil v té době, / pospěšte k němu! [: Vzhůru, vzhůru, pospěšte k němu! :]

Před evangeliem
3. Ejhle, krásní andělé / libě prozpěvují, / Kristův příchod k nám z nebe / radostně zvěstují, / že se nám spasení blíží, / trest prvního pádu mizí, / povstaňme brzy! [: Vzhůru, vzhůru, povstaňme brzy! :]

Obětní průvod
4. Jak andělé nebeští / ke kolébce Krále, / jak pastýři betlémští / k té chudičké skále, / my tam k němu také spěšme, / co kdo máme, darem nesme, / křesťané drazí! [: Vzhůru, vzhůru, Bůh nás provází! :]

Přijímání
5. Pojďte k městu Betlému, / k loži Mesiáše, / vzdejte čest a dík jemu, / Králi nebes říše! / Najdete jej chudičkého, / v jesličkách položeného / Krista Ježíše. [: Vzhůru, vzhůru, chvalte Ježíše! :]

6. Vítej nám, Spasiteli, / Pane Jezu Kriste, / vítej Vykupiteli, / synu Panny čisté, / vítej, rozkošné děťátko, / líbezně vonné poupátko / z růže přečisté. [: Vzhůru, vzhůru, dík tobě, Kriste! :]

7. Vítej, věčný pokrme! / Jak jsi rád k nám přišel, / tak se v duši radujme, / aby to Bůh slyšel. / Ty jsi náš Pán, učin s námi, / co my nedokážem sami, / dobrý Pastýři! [: Vzhůru, vzhůru, pojďme s pastýři! :]

Závěr
8. Jezulátko spanilé, / nebe, země Králi, / ušlechtilé, rozmilé, / přijmi naše chvály! / Kéž nás tvoje požehnání / ode všeho zlého chrání, / nebeský Králi! [: Vzhůru, vzhůru, všichni tě chválí! :]


M

TN: lidový