Přeskočit na obsah

281 – Poslechněte, národové

Noty k písni číslo 281 – Poslechněte, národové

Vstup
1. Poslechněte, národové, pravím vám: / Narodil se nám v Betlémě Kristus Pán. / Spěšně jděte, nemeškejte, / to Děťátko přivítejte přemilé, / neb se z lásky k nám snížilo té chvíle.

2. Radostnou zvěst andělé oznamují, / nad Betlémem Gloria prozpěvují: / Sláva tobě, Pane Kriste, / narozený z Panny čisté, Ježíši, / tobě patří věčná čest, ó Nejvyšší.

Před evangeliem
3. Toto Dítě je Bůh pravý, přesvatý, / od Boha, Ducha Svatého počatý. / Ponížený, umučený, / k slávě zase pozdvižený, Bůh a Pán, / v církvi své nás všechny pojí v jeden chrám.

Obětní průvod
4. Pojďme všichni do Betléma v rychlosti, / přivítejme to Děťátko s radostí: / Vítej, milé, ušlechtilé, / ode všech očekávané Děťátko, / s pastýři tě vítáme, Nemluvňátko.

5. S pastýři se s vírou k tobě blížíme / a na oltář dary své přinášíme. / S chlebem, vínem tobě vinem / věnec lásky v srdci čistém, Pane náš, / ty nám v každém dobrém díle požehnáš.

Noty k písni číslo 281 – Poslechněte, národové

Přijímání
6. Pozdraven od nás buď, náš Mesiáši, / veleben budiž, svátostný Ježíši, / z Davidova rodu na zem jsi sestoupil, / bys nás vykoupil.

7. Již jasná hvězda z Jakuba vychází, / v ní světu spása od Boha přichází, / jde dobrý pastýř bludné ovce hledat / a k nebi volat.

8. Jde zdraví duše hříšníkům udělit, / zlou žádost hasit, svou lásku zapálit, / jde trhat svazky jejich nepravostí / mocnou milostí.

9. Teď otevřena je nám rajská brána, / doufejme, věrní, v spasení od Pána. / Smírce přichází, by naše žalosti / změnil v radosti.

10. Vzhůru, jen vzhůru! Z dřímoty povstaňme, / život napravme a hřešit přestaňme. / Den smilování teď se nám přiblížil, / Bůh k nám se snížil.

11. S pastýři k jeslím Ježíšovým spějme, / klaňme se jemu, srdce odevzdejme, / z lásky k nám hříšným přijal život lidský, / chvalme ho vždycky.

Závěr
12. Dárci pokoje, Otci nebeskému, / buď čest a sláva i Duchu Svatému / a chvála vděčná buď Bohu člověku / na věky věků.


M

TN: lidový