Přeskočit na obsah

283 – S pastýři pospíchejte

Noty k písni číslo 283 – S pastýři pospíchejte

1. S pastýři pospíchejte, křesťané, k Betlému, / Ježíši se klanějte novorozenému! / Plesejte, zpívejte / s kůry andělskými, / plesejte, zpívejte / hlasy líbeznými!

2. Sláva buď na výsosti Králi nebeskému / a pokoj se svorností národu lidskému! / Vtělil se, zrodil se / Syn Boha živého, / vtělil se, zrodil se, / Ježíš jméno jeho.

3. Panna Emanuele v životě nosila, / světa Vykupitele již nám porodila, / v chudobě, ve mdlobě, / člověka slabého, / v chudobě, ve mdlobě, / Boha přec živého.

4. Leží malé Děťátko v jeslích ponížené, / s Matkou svou Nemluvňátko v bídě opuštěné, / zproštěné, zbavené / obsluhy, pomoci, / zproštěné, zbavené / v zimě, v poli, v noci.

5. Proč se tak ponižuješ, ó Kriste Ježíši? / Víme, ty nás miluješ, chceš být lékař duší: / pyšného, marného / chceš učit střídmosti, / pyšného, marného / uč poníženosti.

6. Za naše nepravosti trpěti počínáš, / božské spravedlnosti / již dnes splatíš dluh náš: / spasiti, najíti / chceš ovce ztracené, / spasiti, najíti / věčně zavržené.

7. V té tvé dětské slabosti vzývám tě, Ježíši, / v těla tvého křehkosti moc tvá je nejvyšší: / ty jsi Bůh, věčný Duch, / skrýváš jen své božství, / ty jsi Bůh, věčný Duch, / přijals člověčenství.

8. Ó, rač se i zroditi v srdci mém, Ježíši, / nech život utvrditi ještě v slabé duši: / nech růsti mne v ctnosti / dle života svého, / nech růsti mne v ctnosti / do věku plného.

9. Hle, tak nás Bůh miloval, dal nám Syna svého! / Kdo by mu nevěnoval vše, co má milého? / Nic nechce než srdce, / to mu obětujme, / nic nechce než srdce, / i my jej milujme.

10. Čest Otci nebeskému, jenž dal Syna svého, / sláva Duchu Svatému, Ježíš počat z něho: / buď dána, vzdávána / i chvála nejvyšší, / buď dána, vzdávána / Kristu Mesiáši!


M1–5

TN: lidový