Přeskočit na obsah

285 – Sem, pastýři, pospíchejte

Noty k písni číslo 285 – Sem, pastýři, pospíchejte

1. Sem, pastýři, pospíchejte, stáda zanechte / a k jesličkám Ježíškovým hned pospíchejte. / Přivítat jej s radostí / a s velkou ochotností, / neb je dán z nebe.

2. Zrodil se nám, vykoupil nás, celou naši zem, / učením svým osvítil nás, skryl nás v srdci svém; / po něm máme toužiti, / jeho vůli plniti, / jemu sloužiti.

3. Kriste, Králi nejmocnější, uděl milosti, / budiž nám vždycky přítomen s božskou pomocí. / Čiň to pro své zrození, / dej hříchů odpuštění, / tys všemohoucí.

4. Jak jen můžem, přičiňme se, milí křesťané, / toho nejvyššího Krále v svém srdci ctěme. / Plňme vždy jeho vůli, / co jeho zákon velí, / vždy bez prodlení.

5. Obětujme srdce jemu zcela oddané, / čiňme pokání za hříchy svoje spáchané, / by nám udělil milost, / do srdce nám vštípil ctnost, / dal šťastnou věčnost.

6. Vítán buď, ó nejsvětější Kriste Ježíši! / Ty jsi základem spasení všech našich duší! / Vítej nám, ó nejdražší, / pokrme náš nejsladší, / milý Ježíši!

7. Ó Ježíši dobrotivý, rač být vždy při nás! / Jak zde časně, tak tam věčně buď prostředník náš! / Bez tebe nemůžeme / snésti svého břemene, / činiti dobré.

8. Po tobě budeme toužit, milý Ježíši, / bychom uvedeni byli v nebeskou říši, / s tebou se tam radovat, / věčně tě oslavovat, / dobrý Ježíši.


M1 2 3 4

TN: lidový