Přeskočit na obsah

288 – Ejhle, naše chasa

Noty k písni číslo 288 – Ejhle, naše chasa

1. Ejhle, naše chasa / běží ze salaša [: k Ježíškovi malému, / Kristu Pánu krásnému. :] Ve zpěvu děkují, / jemu se klanějí, / s anděly nad horami, / s ptáčky a ovečkami plesají.

2. Jděme a pospěšme, / též se mu klanějme! [: On v městečku Betlémě / leží v prostičkém chlévě. :] V jesličkách na seně, / jsou při něm andělé, / Josef, pěstoun Ježíše, / kolébá jej tam tiše, Ježíše.

3. K nohám mu padněme, / dary obětujme, [: jemu libě zpívejme, / ať se mu zalíbíme, :] křesťané upřímní, / znejme dobrodiní, / že k nám na zem sestoupil, / by nás všechny vykoupil krví svou.

4. Drahé Jezulátko, / rozmilé Děťátko, [: zrozené jsi v chudobě, / trpíš vše dobrovolně, :] to pro nás, pro hřích náš, / abys vin zbavil nás. / Ty znáš srdce každého, / jak zlého, tak dobrého, / všechněch nás.

5. V těch chladných jesličkách, / ovinut v plénčičkách [: musíš trpěti zimu, / pro naši velkou vinu, :] velikou lásku k nám, / ty jsi prokázal nám, / žes přijal člověčenství / sám ve své osobnosti, Kristus Pán.

6. Zdráva buď, Královno, / Krista Pána Matko, [: plná milosrdenství, / též i dobrotivosti, :] uslyš nás, pomni nás, / stůj při nás v každý čas. / Pros u Synáčka svého, / Ježíška rozmilého, vždy za nás.


TN: lidový