Přeskočit na obsah

401 – Aleluja! Živ buď nad smrtí slavný vítěz

Noty k písni číslo 401 – Aleluja! Živ buď nad smrtí slavný vítěz

1. Aleluja! Živ buď nad smrtí slavný vítěz, / jenž z hrobu svého právě vstal, / Pán Ježíš, bludných ovcí přítel, / jenž za ně život v oběť dal. [: Zněj jasně z věků do věků / čest, chvála Bohu člověku! :] Aleluja, aleluja, aleluja!

2. Aleluja! Vstal z mrtvých Kristus oslavený, / tma pekel před ním utíká, / z ran, jež jsou divem zaceleny, / vítězná záře proniká. [: Buď sláva Bohu na nebi, / mír lidu jeho na zemi. :] Aleluja, aleluja, aleluja!

3. Aleluja! Dnes vtiskl pečeť na svá slova, / div divů slavně dokonal. / Kdo důvěru v něj v srdci chová / a lásku svou mu věnoval, [: ten radostnou má jistotu, / že v pravdě s ním jde k životu. :] Aleluja, aleluja, aleluja!

4. Aleluja! Vstal Kristus! Vše, co jsme, co máme, / chcem s láskou jenom jemu dát, / všech skutků zlých se odříkáme, / s ním chceme žít a umírat. [: On život je a vzkříšení, / své věrné nebem odmění. :] Aleluja, aleluja, aleluja!

5. Aleluja! Vstal Kristus Ježíš, naše spása, / nad časnou smrtí věčný král. / Kdo v něho věří, v duši jásá, / že chlebem života se stal. [: Nám chystá v nebi příbytek / a nový, šťastný, svatý věk. :] Aleluja, aleluja, aleluja!

6. Aleluja! Vstal Kristus! Pastýř svého stáda / dal život v oběť za svůj lid. / V své lásce si vždy znovu žádá / Beránkem obětním nám být. [: Jen v jeho svatém pokoji / se každá rána zahojí. :] Aleluja, aleluja, aleluja!

7. Aleluja! Co zasel kdo, to bude žíti: / Kdo ctnost a dobro miloval, / se krásou věčnou bude skvíti / v svém Pánu, který z mrtvých vstal; [: navěky v domov líbezný / jej uvede král vítězný. :] Aleluja, aleluja, aleluja!

8. Aleluja! Tak slavně aleluja pějme / po všechny časy jako dnes. / Čest, dík a chválu Kristu vzdejme, / jenž předešel nás do nebes. [: A tam u Otce na trůnu / nám chystá slávy korunu. :] Aleluja, aleluja, aleluja!


M1–5

Tx: Fryčaj 1830 – N ~ : K. Nanke 1830