Přeskočit na obsah

404 – Raduj se a vesel

Noty k písni číslo 404 – Raduj se a vesel

1. Raduj se a vesel, všechno stvoření, / vítej Krista Pána slavné vzkříšení. / Aleluja zpívejme, / Bohu díky vzdávejme, / Spasitele svého všichni vítejme!

2. Sbory nebes duchů, s námi plesejte, / vítěznému Kristu slávu zpívejte! / Aleluja přeslavné, / které v církvi Páně zní, / ať i vroucně jásá v nebes svatyni!

3. Raduj se a vesel, Panno Maria, / velká tvoje žalost nyní minula; / spatříš syna milého / v blesku světla jasného, / přivineš ho k srdci opět živého.

4. Rcete, zbožné ženy, co jste viděly, / když jste časně zrána k hrobu dospěly? / Anděl se nám ukázal, / ten nám slavně zvěstoval, / že Pán vlastní mocí právě z mrtvých vstal.

5. Až v den soudu všichni z mrtvých vstaneme, / dej, ať s tebou, Kriste, věčně živi jsme! / S nebešťany navěky / před tvým trůnem plesáme, / aleluja slavné tobě zpíváme!


M1 2 3

TN: lidový