Přeskočit na obsah

409 – Základ církve pevná skála

Noty k písni číslo 409 – Základ církve pevná skála

Vstup
1. Základ církve pevná skála / do vln světa vsazená, / stojí tak, jak věky stála, / mocí Boží chráněná. / Zakladatel její vstává, / vítěz kráčí z hrobu bran, / všemu světu důkaz dává, [: že je světů věčný Pán. :]

2. Pějte, sbory, aleluja, / ve všech nebes výšinách,  / pějte, lidé, aleluja, / po všech světa končinách. / Přemožen je lidstva škůdce, / původ všeho rozbroje, / z hrobu k nám již spěje vůdce; [: nese blaho pokoje. :]

Před evangeliem
3. Kriste, jenž jsi roven Otci, / roven Duchu svatému, / silou víry ku pomoci / přispěj duchu lidskému. / Buď nám světlem v každou dobu, / naplň srdce milostí, / bychom jednou vyšli z hrobu [: v sídla věčných radostí. :]

Obětní průvod
4. Přijmi z rukou lidu svého / dary k svaté oběti, / kněz je mocí slova tvého / k spáse naší posvětí. / Pro nás v těžkých mukách kříže / zemřel jsi a z hrobu vstal, / zbav nás hříchů našich tíže, [: tresty věčné od nás vzdal! :]  

5. Dej, ať v srdcích láska vzrůstá / k tobě, lidstva příteli, / ať jsou hodna naše ústa / zpívat spolu s anděly. / Svatý jsi ty, nebes Pane, / svatý, Kriste vítězný, / obloha tvou slávou plane [: i květ hájů líbezný. :] 

Noty k písni číslo 409 – Základ církve pevná skála

Přijímání
6. Pán přichází, který z hrobu / vyšel v slávě přeskvoucí. / Rozpukly se v onu dobu / skály divem žasnoucí. / Nuže, srdce, zachvějte se / v bázně svatém úžasu. / Otevřte se, Pán vám nese / pomoc, sílu k zápasu. / Aleluja, aleluja.

7. Hostinu nám chystáš, Pane, / manu nebes tajemnou, / po níž touží nebešťané, / uchváceni láskou tvou. / Hodnými nás učiň, Kriste, / přijmout svaté tělo tvé; / rukojmí nám bude jisté, / že nás přijmeš v stánky své. / Aleluja, aleluja.

Závěr
8. Přijdeš jednou s velkou mocí, / v slávě, v kruhu andělů, / v život vzkřísíš z hrobu noci / zástupy svých ctitelů. / Budiž strážcem našich kroků, / cestou k nebesům veď nás / a pak všechny k svému boku / přiviň s láskou v onen čas. / Aleluja, aleluja.


M

T~: Zpěvy duchovní 1833 – N: KSJ 1863