Přeskočit na obsah

421 – Kristus seslal Těšitele

Noty k písni číslo 421 – Kristus seslal Těšitele

Vstup
1. Kristus seslal Těšitele / apoštolů rodině, / aby v pravdě stáli směle / všude, v každé hodině. / Sestup na nás, Dárce ctností, / upevni nás v nábožnosti, / zažeň zmatek všeliký, / rozvaž k pravdě jazyky.

2. S radostí ať duše zpívá, / Boha chválí s vděčností, / že Duch svatý v nás přebývá, / živý pramen milosti. / Těšiteli, dárce míru, / rozmnožuj vždy naši víru, / ať jsme všichni jedinou / v Kristu Pánu rodinou.

Před evangeliem
3. Sestup na nás, Duchu svatý, / zapal v srdcích plamen svůj / a náš rozum tmou zajatý / světlem shůry osvěcuj. / Uděl dary rady, síly, / bychom Bohu věrni byli, / jeho vůli poznali / a ji věrně konali.

Obětní průvod
4. Přijmi dary chleba, vína / jež z tvé moci plodí zem, / když pod křížem tvého Syna / hody lásky slavit chcem. / Ducha svého rač nám vlíti, / ať umíme s tebou žíti / a svým dílem přispěti / ke Kristově oběti.

Noty k písni číslo 421 – Kristus seslal Těšitele

Přijímání
5. Duchu Svatý, připrav Pánu / v našich srdcích jasný chrám, / ať jsme hodni jísti manu, / kterou je Pán Ježíš sám; / buď nám stále milým hostem, / vyučuj nás svatým ctnostem, / v poslední pak hodině / vezmi k věčné hostině.

Závěr
6. Sedmi darů svatý Zdroji, / buď nám stálou ochranou, / dej nám státi v každém boji / s myslí Bohu oddanou, / dej nám věrně plnit sliby, / doplň vše, co duším chybí, / buď nám stálým dárcem sil, / nedej minout věčný cíl.


M

Tx: KSJ 1863 – N: V. Veit 1847