Přeskočit na obsah

424 – Sestup na nás, Duchu Svatý

Noty k písni číslo 424 – Sestup na nás, Duchu Svatý

Vstup
1. Sestup na nás, Duchu svatý, / s darem všech svých milostí, / ať tvé lásky žár bohatý / stráví naše starosti. / Moudrost tvá svět řídí celý, / Duchu svatý, Těšiteli; / moudrosti nám uděl dar, / dej všem našim pracím zdar.

2. Tys posvětil ohněm, Pane, / národů všech jazyky; / dej, ať ve všech srdcích plane / zákon lásky veliký. / Vírou, pravdy Učiteli, / osvěť rozum zatemnělý, / bychom cíl svůj poznali, / vůli tvou vždy konali.

Před evangeliem
3. Tys nás, Bože všemohoucí, / stvořil, spasil, posvětil, / k naší spáse nehynoucí / církev svatou založil. / Duchu, Kristem přislíbený, / dar své rady drahocenný / v církvi své nám uděluj, / ať jsme věrný národ tvůj.

Obětní průvod
4. Chléb a víno za dar milý / přinášíme k oběti; / na pokrm jej božské síly / slovo Páně posvětí. / Duchu svatý, spásy zdroji, / síly dar nám uděl v boji; / proti zlému lákání / pomoc tvá nás ubrání.

5. Píseň slávy s cherubíny / nech nás, Pane, zazpívat. / Uč nás, této země syny, / srdcem v nebi přebývat. / Ať umíme správně žíti, / Duchu svatý, rač nám vlíti / do srdcí dar umění / ke věčnému spasení.

Přijímání
6. Chleba, vína ve způsobě / mezi námi přebýváš, / s andělskými sbory tobě / klaníme se, Pane náš. / Duchu svatý, dárce ctnosti, / darem pravé pobožnosti / rač nám duši oblažit, / s Kristem dej nám věčně žít.

7. Dej nám, Pane, srdce čisté, / jež dost bázně Boží má, / když tě, milý Jezu Kriste, / ve svátosti přijímá. / Ať v té bázni darované / důvěřovat nepřestane, / že doplníš a dáš sám / to, co v lásce schází nám.

Závěr
8. Uděl svoje požehnání, / Hospodine, dítkám svým; / duha míru ať se sklání / stále nad tvým dědictvím. / Duchu svatý, Světiteli, / posvěť sobě národ celý, / dary své nám v duši vlej, / v milosti nás zachovej!


M

T~: VI. Šťastný († 1910) – N: J. Bádal († 1925)