Přeskočit na obsah

482 – Zvítězil Lev

Noty k písni číslo 482 – Zvítězil Lev

Vstup
1. Zvítězil Lev z kmene Judy, / Kristus, Pán náš, z mrtvých vstal, / jásot zněj a radost všudy, / ve všech srdcích ustaň žal! / Úpis pekla navždy zrušen, / osten smrti zlomený, / Kristus žije neporušen, / vítěz slavný, vznešený. / Aleluja, aleluja.

2. Jezu, přijmi, oslav dary, / které nesem z vděčnosti, / ty jsi splatil dluh náš starý, / zjasnil hříchu temnosti. / Králi slávy, Jezu Kriste, / jenž jsi mocný, silný Bůh, / pozdraven buď v chvále čisté, / rovněž Otec, svatý Duch. / Aleluja, aleluja.

Před evangeliem
3. „Kristus žije, není ho tu,“ / anděl ženám zvěstoval; / chvalme Pána pro dobrotu, / kterou lidstvu prokázal. / Ctěme slovo Boží vděčně, / vůdcem buď nám bezpečným, / bychom plesat mohli věčně / jednou s Kristem vzkříšeným. / Aleluja, aleluja.

Obětní průvod
4. Jezu dobrý, co ti dáme / za tvou lásku nezměrnou? / Sebe v oběť podáváme, / srdce, duši, bytost svou; / patřit chceme zcela tobě, / smrtí smrt jsi překonal, / ztracené zas přiviň k sobě, / hříchu zlobu od nás vzdal. / Aleluja, aleluja.

Přijímání
5. Vítězi náš, síly zdroji, / ve způsobách s námi dlíš, / skrýváš skvělou slávu svoji, / bys nás přived´ k sobě blíž, / Jezu dobrý ve Svátosti, / vzývat chceme lásku tvou, / vědomi své nehodnosti, / skláníme se před tebou. / Aleluja, aleluja.

6. Beránku náš, Jezu Kriste, / velkonoční oběti, / milostí tvých proudy čisté / kéž nás hříšné posvětí. / Jenž jsi po svém zmrtvýchvstání / přál svým věrným: „Pokoj vám!“ / dávej, Pane, bez ustání / pravý pokoj také nám! / Aleluja, aleluja.

7. Spasiteli z mrtvých vstalý, / ty jsi Chlebem živoucím, / ten má v sobě život stálý, / kdo svou duši sytí jím. / Ty jsi, Pane, naše pomoc, / daruj světlo temnotám, / aby jitro velikonoc / rozednilo se i nám. / Aleluja, aleluja.

Závěr
8. Mešní oběť dokonána / a my dřív, než odejdem, / prosíme tě, svého Pána, / požehnání dej nám všem. / Mocnou rukou, plnou síly, / v životě nás opatruj, / až pak žití den se schýlí, / vítězi náš, při nás stůj! / Aleluja, aleluja.


M

T: P. Švach 1938 – N: J. Martinů 1938