Přeskočit na obsah

501A – Zpívané odpovědi ke mši

Všechny odpovědi Amen a I s tebou se zpívají takto:

Amen. I s tebou.

Jedinou výjimkou je Amen na konci eucharistické modlitby:

…Amen.

K evangeliu

K: Slova svatého evangelia podle Matouše.
L: Sláva tobě, Pane.

K: Slyšeli jsme slovo Boží.
L: Chvála tobě, Kriste.

Přímluvy

K: …s důvěrou prosme Pána.
L: Prosíme tě, vyslyš nás.

Před prefací

K: Pán s vámi.
L: I s tebou.
K: Vzhůru srdce.
L: Máme je u Pána.
K: …Otci.
L: Je to důstojné a spravedlivé.

Po proměnění

K: Tajemství víry.
L: Tvou smrt zvěstujeme, tvé vzkříšení vyznáváme, na tvůj příchod čekáme, Pane Ježíši Kriste.

Nebo:

K: Tajemství víry.
L: Kdykoli jíme tento chléb a kdykoli pijeme tento kalich, zvěstujeme tvou smrt, a čekáme na tvůj příchod, Pane Ježíši Kriste.

Nebo:

K: Tajemství víry.
L: Zachraň nás svým křížem, vysvoboď nás svým vzkříšením, Ježíši Kriste, Spasiteli světa.

Modlitba Páně

V: Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé. Přijď království tvé. Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes. A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.

Po modlitbě Páně

K: …Ježíše Krista.
L: Neboť tvé je království i moc i sláva navěky.

Při biskupském požehnání

B: Ať je jméno Páně velebeno.
L: Nyní i navěky.
B: Pomoc naše ve jménu Páně.
L: Neboť on stvořil nebe i zemi.

Nebo:

B: Ať je jméno Páně velebeno.
L: Nyní i navěky.
B: Pomoc naše ve jménu Páně.
L: Neboť on stvořil nebe i zemi.

Propuštění

K: …Páně. *( …aleluja.)
L: Bohu díky. *(Aleluja, aleluja.)

* Aleluja se přidává ve velikonočním týdnu a při slavnosti Seslání Ducha Svatého.


N: J. Olejník 1967