Přeskočit na obsah

501B – Zpívané odpovědi ke mši

Všechny odpovědi I s tebou a Amen se zpívají jedním z následujících způsobů. Výjimkou jsou I s tebou k evangeliu a před prefací.

I s tebou. Amen.

K evangeliu

K: Pán s vámi.
L: I s tebou.
K: …podle Matouše. …podle Marka.
L: Sláva tobě, Pane.
K: …Boží.
L: Chvála tobě, Kriste.

Přímluvy

L: Prosíme tě, vyslyš nás.

Před prefací

K: Pán s vámi.
L: I s tebou.
K: …srdce.
L: Máme je u Pána.
K: …díky.
L: Je to důstojné a spravedlivé.

Po proměnění

K: Tajemství víry.
L: Tvou smrt zvěstujeme, tvé vzkříšení vyznáváme, na tvůj příchod čekáme, Pane Ježíši Kriste.

Modlitba Páně

V: Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé. Přijď království tvé. Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes. A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.

Po Modlitbě Páně

K: …Krista.
L: Neboť tvé je království i moc i sláva navěky.

Při biskupském požehnání

K: …velebeno.
L: Nyní i navěky.
K: …Páně.
L: Neboť on stvořil nebe i zemi.

Propuštění

K: …Páně.
L: Bohu díky.

Ve velikonočním týdnu a při slavnosti Seslání Ducha Svatého

K: …aleluja.
L: Bohu díky, aleluja, aleluja.


N: chorál; zpracoval Fr. Holík 1967