Přeskočit na obsah

504 – Ordinárium P. Ebena

Noty k písni číslo 504 – Ordinárium P. Ebena

S: Pane, smiluj se.
L: Pane, smiluj se.

S: Kriste, smiluj se.
L: Kriste, smiluj se.

S: Pane, smiluj se.
L: Pane, smiluj se.

Noty k písni číslo 504 – Ordinárium P. Ebena

K: Sláva na výsostech Bohu
S: a na zemi pokoj lidem dobré vůle.
L: Chválíme tě.
S: Velebíme tě.
L: Klaníme se ti.
S: Oslavujeme tě. Vzdáváme ti díky pro tvou velikou slávu.
L: Pane a Bože, nebeský Králi, Bože, Otče všemohoucí.
S: Pane, jednorozený Synu, Ježíši Kriste.
L: Pane a Bože, Beránku Boží, Synu Otce.
S: Ty, jenž snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi.
L: Ty, jenž snímáš hříchy světa, přijmi naše prosby. Ty, který sedíš po pravici Otce, smiluj se nad námi.
S: Neboť ty jediný jsi svatý, ty jediný jsi Pán, ty jediný jsi svrchovaný, Ježíši Kriste,
V: se Svatým Duchem, ve slávě Boha Otce. Amen.

Noty k písni číslo 504 – Ordinárium P. Ebena

K: Věřím v jednoho Boha,
L: všemohoucího Otce, Stvořitele nebe i země, všeho viditelného i neviditelného.
S: Věřím v jednoho Pána Ježíše Krista, jednorozeného Božího Syna, který se zrodil z Otce přede všemi věky:
L: Bůh z Boha, Světlo ze Světla, pravý Bůh z pravého Boha. Zrozený, nestvořený, jedné podstaty s Otcem: skrze něho všechno je stvořeno.
S: On pro nás lidi a pro naši spásu sestoupil z nebe.
L: Skrze Ducha Svatého přijal tělo z Marie Panny a stal se člověkem.
S: Byl za nás ukřižován, za dnů Poncia Piláta byl umučen a pohřben.
L: Třetího dne vstal z mrtvých podle Písma. Vstoupil do nebe, sedí po pravici Otce.
S: A znovu přijde, ve slávě, soudit živé i mrtvé a jeho království bude bez konce.
L: Věřím v Ducha Svatého, Pána a dárce života, který z Otce i Syna vychází, s Otcem i Synem je zároveň uctíván a oslavován a mluvil ústy proroků.
S: Věřím v jednu, svatou, všeobecnou, apoštolskou církev.
L: Vyznávám jeden křest na odpuštění hříchů. Očekávám vzkříšení mrtvých a život budoucího věku.
V: Amen.

Noty k písni číslo 504 – Ordinárium P. Ebena

Svatý, Svatý, Svatý Pán, Bůh zástupů. / Nebe i země jsou plny tvé slávy. / Hosana na výsostech. / Požehnaný, jenž přichází ve jménu Páně. / Hosana na výsostech.

Noty k písni číslo 504 – Ordinárium P. Ebena

Beránku Boží, / který snímáš hříchy světa, / smiluj se nad námi. / Beránku Boží, / který snímáš hříchy světa, / smiluj se nad námi. / Beránku Boží, / který snímáš hříchy světa, / daruj nám pokoj.