Přeskočit na obsah

505 – Ordinárium Z. Pololáníka

Noty k písni číslo 505 – Ordinárium Z. Pololáníka

S: Pane, smiluj se.
L: Pane, smiluj se.

S: Kriste, smiluj se.
L: Kriste, smiluj se.

S: Pane, smiluj se.
V: Pane, smiluj se.

Noty k písni číslo 505 – Ordinárium Z. Pololáníka

K: Sláva na výsostech Bohu
V: a na zemi pokoj lidem dobré vůle.
S: Chválíme tě.
L: Velebíme tě.
S: Klaníme se ti. Oslavujeme tě.
L: Vzdáváme ti díky pro tvou velkou slávu.
S: Pane a Bože, nebeský Králi,
L: Bože, Otče všemohoucí.
S: Pane, jednorozený Synu, Ježíši Kriste.
L: Pane a Bože, Beránku Boží, Synu Otce.
S: Ty, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi.
L: Ty, který snímáš hříchy světa, přijmi naše prosby.
S: Ty, který sedíš po pravici Otce,
V: smiluj se nad námi.
S: Neboť ty jediný jsi svatý, ty jediný jsi Pán,
L: ty jediný jsi svrchovaný,
V: Ježíši Kriste, se Svatým Duchem, ve slávě Boha Otce. Amen.

Noty k písni číslo 505 – Ordinárium Z. Pololáníka

K: Věřím v jednoho Boha,
V: Otce všemohoucího, Stvořitele nebe i země, všeho viditelného i neviditelného.
S: Věřím v jednoho Pána Ježíše Krista,
L: jednorozeného Syna Božího,
S: který se zrodil z Otce přede všemi věky:
L: Bůh z Boha, Světlo ze Světla, pravý Bůh z pravého Boha.
S: Zrozený, nestvořený, jedné podstaty s Otcem:
V: skrze něho všechno je stvořeno.
S: On pro nás lidi a pro naši spásu sestoupil z nebe. Skrze Ducha Svatého přijal tělo z Marie Panny a stal se člověkem. Byl za nás ukřižován, za dnů Poncia Piláta byl umučen a pohřben. Třetího dne vstal z mrtvých podle Písma. Vstoupil do nebe, sedí po pravici Otce. A znovu přijde, ve slávě, soudit živé i mrtvé a jeho království bude bez konce.
L: Věřím v Ducha Svatého, Pána a dárce života, který z Otce i Syna vychází,
S: s Otcem i Synem je zároveň uctíván a oslavován a mluvil ústy proroků.
L: Věřím v jednu, svatou, všeobecnou, apoštolskou církev. Vyznávám jeden křest na odpuštění hříchů.
V: Očekávám vzkříšení mrtvých a život budoucího věku. Amen.

Noty k písni číslo 505 – Ordinárium Z. Pololáníka

V: Svatý, Svatý, Svatý Pán, Bůh zástupů.
S:Nebe i země jsou plny tvé slávy.
V:Hosana na výsostech.
S:Požehnaný, jenž přichází ve jménu Páně.
V:Hosana na výsostech.

Noty k písni číslo 505 – Ordinárium Z. Pololáníka

S: Beránku Boží, který snímáš hříchy světa,
L: smiluj se nad námi.
S: Beránku Boží, který snímáš hříchy světa,
L: smiluj se nad námi.
S: Beránku Boží, který snímáš hříchy světa,
V: daruj nám pokoj.