Přeskočit na obsah

514 – Hospodine, všech věcí Pane

Zpívá-li se tato píseň, nepoužívá se 3. způsob úkonu kajícnosti a vypouští se Pane, smiluj se.

Noty k písni číslo 514 – Hospodine, všech věcí Pane

Vstup
Hospodine, všech věcí Pane, / tvůj lid prosí pokorně tebe / za smilování. / Kriste, Synu Boží, / věčná nejhubší Moudrosti, / sestup k nám z výsosti, / Králi žádoucí. / Hospodine, ó Duchu svatý, / Utěšiteli pravý, / navštiv nás svými dary. / Pane, smiluj se.

Zpěv celé písně nahrazuje vlastní text Sláva.

Noty k písni číslo 514 – Hospodine, všech věcí Pane

Sláva
1. Buď sláva Bohu na nebi / a pokoj lidem na zemi. / Chválíme, velebíme tě, / vzdáváme díky slávě tvé.

2. Náš Pane, Králi nebeský, / Bože, Otče všemohoucí, / ty Synu jednorozený, / Ježíši Kriste nejvyšší.

3. Beránku náš, jenž snímáš hřích, / smiluj se, prosby naše slyš. / Dlíš po Otcově pravici, / smiluj se, odpusť kajícím.

4. Neboť ty jediný jsi Pán, / Svrchovaný a Svatý sám; / buď, Jezu Kriste, oslaven / s Otcem, Duchem věčně. Amen.

Noty k písni číslo 514 – Hospodine, všech věcí Pane

Před evangeliem
1. Chvála tobě, Bože náš, / všechnu propast pronikáš, / nad cheruby máš svůj stan, / ty jsi všeho tvorstva Pán.

2. Nebe je tvé slávy stín, / ty jsi otců Hospodin. / Tobě země, světlo hvězd / vzdává věčně chválu, čest.

Zpěv celé písně nahrazuje vlastní text Věřím.

Noty k písni číslo 514 – Hospodine, všech věcí Pane

Věřím
1. Věřím v Boha jednoho, / Otce všemocného / V Ježíše Krista, jeho / Syna jediného; / z Panny narozeného / pro nás umučeného / pod Pontským Pilátem; / ukřižován umřel jest / a sestoupil do pekel; / třetí den vstal z mrtvých.

2. Vstoupil do nebe, sedí / po pravici Otce; / odtud přijde souditi / všechny živé, mrtvé / Věřím v Ducha svatého, / svatou církev obecnou, / společenství svatých, / odpuštění hříchů všech, / těla z mrtvých vzkříšení, / život věčný. Amen.

Noty k písni číslo 514 – Hospodine, všech věcí Pane

Obětní průvod
1. Vzácná oběť se ti chystá, / Bože, Otče laskavý, / podle vůle Jezu Krista / kněz ti dary připraví. / Dary tvoje: chléb a víno; / obé bude proměněno, / jak to Syn tvůj pověděl, / dřív než za nás na smrt šel.

2. Spolu nesem za dar tobě / city své i myšlení; / dej, ať srdce v každé době / chválou jména tvého zní. / Tobě žít a tobě sloužit, / po tobě vždy snažně toužit, / až se nám dáš za podíl, / nejvyšší náš nechť je cíl.

Zpěv písně nahrazuje vlastní text Svatý.

Noty k písni číslo 514 – Hospodine, všech věcí Pane

Svatý
Nejmocnější / Bože Otče, vždycky svatý. / Nejmoudřejší Synu Boží svatý. / Nejdobrotivější Těšiteli, v darech hojný, / původce pravdy, Duchu svatý. / Hospodin jsi, Bůh zástupů. / Plná jsou nebesa, i všechna země / tvé cti, slávy; / blaze je tomu, kdo tě chválí. / Požehnaný, Jezu Kriste dobrý, / prosebné hlasy v nebi jsi slyšel, / v smrtelném těle na svět jsi přišel / k spáse tvorů svých.

Zpěv písně nahrazuje vlastní text Beránku.

Noty k písni číslo 514 – Hospodine, všech věcí Pane

Beránku
1. Beránku tichý, který snímáš hříchy, / Pane Ježíši, / pohlédni na nás, smiluj se, spas nás, / křesťanskou říši.

2. Beránku, Kriste, dárce spásy jisté, / Pane Bože náš, / v slávě a moci roven jsi Otci, / život všem dáváš.

3. Beránku Kriste, synu Panny čisté, / Králi nebeský, / prosíme všichni: Nyní i vždycky / chraň lid svůj český.

Noty k písni číslo 514 – Hospodine, všech věcí Pane

Přijímání
1. Veselte se, věřící, milost se vám stala. / láska věčně blažící hod vám uchystala. / V přetajemné svátosti nebes Pán se blíží, / plesej, srdce, radostí, Bůh se k tobě sníží. / Kyrie, eleison.

2. Pozdraveno buď, tělo Pána Jezu Krista, / které v sobě nemělo bez bolestí místa. / Ale již oslavené oplýváš radostí, / nyní jsi představené nám v této svátosti. / Kyrie, eleison.

3. Vítej, krvi předrahá Krista Pána mého, / která byla vylitá v umučení jeho. / On v den svého vzkříšení s tělem spojil tě zas, / v kterém bez rozdělení již věčně zůstat máš. / Kyrie, eleison.

4. Vítej, Spasiteli náš, milý Pane Kriste, / jenž se v svátosti skrýváš v přítomnosti jisté. / My se tobě klaníme se vší uctivostí, / dopomoz nám, prosíme, do věčné radosti. / Kyrie, eleison.

Noty k písni číslo 514 – Hospodine, všech věcí Pane

Závěr
1. Pane Bože, buď při nás na vezdejší pouti / a v hodině poslední nedej zahynouti. / Podle viny nesuď nás, Pane Jezu Kriste, / v slávu nebes uveď nás, v místo spásy jisté. / Aleluja zpívejme, svého Pána chvalme, / dej, ať s tebou v nebesích, Kriste, přebýváme. / Kyrieleison, Kristeleison, Kriste, smiluj se nad námi.

2. Mocná nebes Královno, rač nás v lásce míti, / přímluvkyní laskavou nám u Boha býti. / Vypros nám, ó Maria, matko Páně čistá, / milost syna božského, Pána Jezu Krista! / Aleluja zpívejme Králi, synu tvému, / bychom věčně vzdávali chválu jeho jménu. / Kyrieleison, Kristeleison, Kriste, smiluj se nad námi.

3. Všichni svatí, pomozte, proste Krále svého, / aby lid svůj pozemský zbavil všeho zlého, / nad námi se smiloval, odpustil nám viny, / v slávu věčnou uvedl věrné svoje syny. / Aleluja zpívejme Králi nebeskému, / by nás ráčil připsati v ráji k sboru svému. / Kyrieleison, Kristeleison, Kriste, smiluj se nad námi.


M

Tx Nx: ČK 1921, podle pramenů 14.-19. stol.