Přeskočit na obsah

518A – Shlédni, Bože, z nebes vysokosti

Noty k písni číslo 518A – Shlédni, Bože, z nebes vysokosti

Vstup
1. Shlédni, Bože, z nebes vysokosti / vlídně k svaté oběti, / kterou chceme slavit v upřímnosti / smrti Páně k paměti. / Nepohrdej kajícími syny, / kteří znají slabost svou, / zahlaď, Otče, naše mnohé viny / pro smrt Syna bolestnou.

Před evangeliem
2. Po staletí jako v této chvíli / lidem zní tvůj, Pane, hlas. / Dej nám sílu, bychom uvěřili, / že jsi přišel mezi nás. / Chcem dnes býti k hluku světa hluší, / otevřít tvé pravdě sluch, / v úctě vnímat otevřenou duší, / co k nám mluvíš ty, náš Bůh.

Obětní průvod
3. Přijmi, Bože, dary s laskavostí, / jež ti církev podává; / každý z nás ti srdce s ochotností / v službu věrnou oddává. / S dary země, tebou stvořenými, / jak to Syn tvůj stanovil, / s chlebem, vínem naši víru přijmi / k obnovení našich sil.

Přijímání
4. Abys nestál u zavřených dveří, / abys našel ve mně chrám, / ze vší síly v tebe, Pane věřím, / duši svou ti otvírám. / I své tělo do tvých služeb dávám, / s tebou chci žít v jednotě, / a jen od tvé lásky očekávám / účast v příštím životě.

Závěr
5. Dej mi víru horoucí a stálou, / svatou žeň tvé oběti, / dej mi víru, která pohne skálou, / jež mé srdce zpečetí. / Dárce štědrých darů nepřeberných, / jenž jsi přišel mezi nás, / Cesto, Pravdo, Živote svých věrných, / s námi buď po všechen čas.


M

Tx: KSJ 1863 – N: L. Holain 1887