Přeskočit na obsah

520 – Hospodine všemohoucí

Zpívá-li se tato píseň, nepoužívá se 3. způsob úkonu kajícnosti a vypouští se Pane, smiluj se.

Noty k písni číslo 520 – Hospodine všemohoucí

Vstup
Hospodine všemohoucí, / Pane milý, přežádoucí, / pro své milosrdenství, / smiluj se nad námi. / Kriste z nebe poslaný, / narozený z čisté Panny, / milostivě smiluj se nad námi. / Duchu svatý dobrotivý, / spásy naší zdroji živý, / církvi svaté slíbený, / smiluj se nad námi.

Zpěv celé písně nahrazuje vlastní text Sláva.

Noty k písni číslo 520 – Hospodine všemohoucí

Sláva
1. Sláva Bohu na nebi, / pokoj lidem na zemi. / Chválíme a ctíme tě, / s klaněním tě slavíme.

2. Vzdáváme ti s pokorou / dík pro velkou slávu tvou. / Tobě, Králi nebeský, / Bože, Otče všemocný.

3. Synu jednorozený, / Pane, Kriste Ježíši. / Beránku, jenž snímáš hřích, / nad námi se smiluj již.

4. Neb ty jediný jsi sám / svrchovaný, svatý Pán, / Kriste, s Duchem, který je / s Bohem Otcem ve slávě.

Noty k písni číslo 520 – Hospodine všemohoucí

Před evangeliem
1. Zní slovo Boží. Uč nás naslouchat. / Je pramen pravdy, moudrosti a síly. / Pomoz nám, bychom podle něho žili; / v lásce a víře uč nás pevně stát.

2. Přijď, Duchu svatý, světlem zažeň stín, / ať pochopí má duše, že je zvána / opustit sebe, následovat Pána. / On sám ji volá hlasem laskavým.

Zpěv celé písně nahrazuje vlastní text Věřím.

Noty k písni číslo 520 – Hospodine všemohoucí

Věřím
1. Věřím v Boha jednoho, / Otce, Tvůrce nebe, země, / viditelných věcí všech / a též věcí neviditelných. / V Ježíše, který je / jednorozený Syn Otce.

2. Bůh z Boha, jas ze světla, / pravý Bůh z pravého Boha. / Nestvořený, zrozený, / jediné je podstaty s Otcem. / On pro nás sestoupil / z nebe, k naší věčné spáse.

3. Skrze Ducha svatého / přijal tělo z čisté Panny, / aby se stal člověkem. / Ukřižován byl a pak pohřben. / Třetí den slavně vstal / z hrobu vzkříšen, podle Písma.

4. Vystoupil na nebesa, / sedí Otci po pravici. / Znovu přijde, ve slávě, / soudit všechny živé i mrtvé / a jeho království / nebude mít nikdy konec.

5. Věřím v Ducha svatého, / Pána, dárce žití všeho, / z Otce, Syna vychází, / uctíván je s Otcem i Synem, / v Ducha, jenž promlouval / prorockými ústy k lidem.

6. Věřím v církev obecnou, / jednu, svatou, apoštolskou. / Vyznávám i jeden křest / na odpuštění našich hříchů. / Věřím ve vzkříšení, / v život budoucího věku.

Noty k písni číslo 520 – Hospodine všemohoucí

Obětní průvod
1. Přijmi, Otče v nebesích, / dary lásky dítek svých, / shlédni na ně v milosti / z nadehvězdné výsosti.

2. Touto svatou obětí / tebe, Bože, lid tvůj ctí, / v službu tvoji horlivou / zasvěcuje duši svou.

3. Všechny práce, starosti, / všechny kříže, žalosti, / tobě, Otče nejdražší, / na oltář zde přináší.

Zpěv písně nahrazuje vlastní text Svatý.

Noty k písni číslo 520 – Hospodine všemohoucí

Svatý
Svatý, Svatý, Svatý je Pán, / Svatý je Pán, Bůh zástupů. / Hosana na výsostech. / Nebe a s ním též celá zem / jsou plné cti a slávy tvé. / Hosana na výsostech. / Požehnaný, / ten který k nám přichází ve jménu Páně. / Hosana zní na výsostech.

Zpěv písně nahrazuje vlastní text Beránku.

Noty k písni číslo 520 – Hospodine všemohoucí

Beránku
1. Beránku Boží, Kriste, / rač nám dát srdce čisté, / bychom tvou vůli znali, / ochotně konali, / smiluj se nad námi.

2. Beránku, Boží Synu, / odpusť nám hříšným vinu, / v nebi slyš prosbu naši, / Ježíši nejdražší, / smiluj se nad námi.

3. Beránku, Ježíši náš, / jenž naše viny snímáš, / v každé chvíli při nás stůj, / daruj nám pokoj svůj, / smiluj se nad námi.

Noty k písni číslo 520 – Hospodine všemohoucí

Přijímání
1. Pojďte, bratři, pojďte spolu, / přistupujme ke stolu, / lásky plný Bůh se blíží, / on spasil svůj lid na kříži.

2. Pán se blíží, úctu vzdejme, / s anděly mu zapějme; / posvěcená, čistá duše, / uvítej Pána Ježíše.

3. Synu Boží požehnaný, / chlebe živý nám daný, / přijď, ó přijď k nám v této chvíli, / Ježíši Kriste přemilý.

4. Vítej, Kriste ve svátosti, / Spasiteli z věčnosti, / chválu ti vzdej nebe i zem, / přinášíš spásu lidem všem.

Noty k písni číslo 520 – Hospodine všemohoucí

Závěr
Ve jménu Páně jděme, / Bohu chválu, dík a čest / z upřímného svého srdce vzdejme, / jeho láska věčná jest.


M

Tx Nx: ČK 1921, podle pramenů 16.-18. stol.