Přeskočit na obsah

525 – Všichni jsme děti, děti Boží

Noty k písni číslo 525 – Všichni jsme děti, děti Boží

Vstup
1. Všichni jsme děti, děti Boží, / ať je kdo mladý nebo stár, [: z Otcovy ruky přijali jsme / svůj život jako z lásky dar. :]

2. A Pán v nás dovrší, co začal, / je strážcem našich kroků všech. [: Ve vlnách času, v bouřích zkoušek / je jistý cíl a pevný břeh. :]

Před evangeliem
3. Blažení plačící a chudí, / ty bude těšit Ježíš sám. [: Pevněji obejmou své kříže / a řeknou: Vůle tvá se staň! :]

4. Až slovem plným síly, moci, / zeptáš se Pane, vyznám rád [: a odpovím ti na pozvání: / Tobě chci žít i umírat. :]

K udělování pomazání
5. Skloň se k nám, Pane, vztáhni ruku / k doteku božské posily. [: Nad naší bídou vyřkni slovo, / po němž i mrtví ožili. :]

6. I já tě vyhlížím a volám: / Smiluj se, Pane, nade mnou. [: Olejem svatým v pomazání / vtiskni mi pečeť tajemnou. :]

Obětní průvod
7. Kdo nezná oběť, nezná lásku, / neobstojí, až přijde soud. [: Chcem živé dary vlastních srdcí / ti k proměnění nabídnout. :]

8. Všechno, co, Pane, ještě zbývá / do plné míry útrap tvých, [: chcem ve tvé síle k spáse světa / na vlastním těle doplnit. :]

Přijímání
9. Den za dnem míjí život lidský, / krok za krokem se blíží cíl. [: Večer své děti volá Otec / domů, kde stůl jim připravil. :]

10. Jak toužím jíst a pít z tvých darů! / Otvírám srdce, ústa svá. [: Kéž moje duše tebou roste, / když síly těla ubývá. :]

Závěr
11. Buď dobré mysli, dcero, synu, / pevně tě drží ruka má. [: Nezajde slunce za tvůj obzor, / nepohltí tě hrobu tma. :]

12. Nekončí život těm, kdo věří; / můj Pane, díky, že tě znám. [: V slabosti naší zjev svou sílu, / Ježíši věrný, pomoz nám! :]


M

T: J. Hrdlička 1986 – N: Zd. Pololáník 1986