Přeskočit na obsah

582 – Druhé ordinárium J. Olejníka

Noty k písni číslo 582 – Druhé ordinárium J. Olejníka

S: Pane, smiluj se.
L: Pane, smiluj se.
V: Pane, smiluj se.

S: Kriste, smiluj se.
L: Kriste, smiluj se.
V: Kriste, smiluj se.

S: Pane, smiluj se.
L: Pane, smiluj se.
V: Pane, smiluj se.

Noty k písni číslo 582 – Druhé ordinárium J. Olejníka

K: Sláva na výsostech Bohu
S: a na zemi pokoj lidem dobré vůle.
L: Chválíme tě.
S: Velebíme tě.
L: Klaníme se ti.
S: Oslavujeme tě.
L: Vzdáváme ti díky pro tvou velikou slávu.
S: Pane a Bože, nebeský Králi, Bože, Otče všemohoucí.
L: Pane, jednorozený Synu, Ježíši Kriste.
S: Pane a Bože, Beránku Boží, Synu Otce.
L: Ty, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi.
S: Ty, který snímáš hříchy světa, přijmi naše prosby.
L: Ty, který sedíš po pravici Otce, smiluj se nad námi.
S: Neboť ty jediný jsi svatý.
L: Ty jediný jsi Pán.
S: Ty jediný jsi svrchovaný, Ježíši Kriste,
L: se Svatým Duchem, ve slávě Boha Otce.
V: Amen.

Noty k písni číslo 582 – Druhé ordinárium J. Olejníka

K: Věřím v jednoho Boha,
S: Otce všemohoucího, Stvořitele nebe i země, všeho viditelného i neviditelného.
L: Věřím v jednoho Pána Ježíše Krista, jednorozeného Syna Božího,
S: který se zrodil z Otce přede všemi věky.
L: Bůh z Boha, Světlo ze Světla, pravý Bůh z pravého Boha,
S: zrozený, nestvořený, jedné podstaty s Otcem: skrze něho všechno je stvořeno.
L: On pro nás lidi a pro naši spásu sestoupil z nebe.
S: Skrze Ducha Svatého přijal tělo z Marie Panny a stal se člověkem.
L: Byl za nás ukřižován, za dnů Poncia Piláta byl umučen a pohřben.
S: Třetího dne vstal z mrtvých podle Písma.
L: Vstoupil do nebe, sedí po pravici Otce.
S: A znovu přijde ve slávě soudit živé i mrtvé a jeho království bude bez konce.
L: Věřím v Ducha Svatého, Pána a dárce života, který z Otce i Syna vychází,
S: s Otcem i Synem je zároveň uctíván a oslavován a mluvil ústy proroků.
L: Věřím v jednu, svatou, všeobecnou, apoštolskou církev.
S: Vyznávám jeden křest na odpuštění hříchů.
L: Očekávám vzkříšení mrtvých,
S: a život budoucího věku.
V: Amen.

Svatý zpívá lid celé nebo se střídá se scholou

Noty k písni číslo 582 – Druhé ordinárium J. Olejníka

S: Svatý,
L: Svatý,
V: Svatý Pán, Bůh zástupů.
S: Nebe i země jsou plny tvé slávy.
V: Hosana na výsostech.
S: Požehnaný, jenž přichází ve jménu Páně.
V: Hosana na výsostech.

Beránku Boží zpívá lid celé nebo střídavě se scholou

Noty k písni číslo 582 – Druhé ordinárium J. Olejníka

S: Beránku Boží, který snímáš hříchy světa,
L: smiluj se nad námi.
S: Beránku Boží, který snímáš hříchy světa,
L: smiluj se nad námi.
S: Beránku Boží, který snímáš hříchy světa,
V: daruj nám pokoj.