Přeskočit na obsah

588 – V zkroušenosti klekáme

Noty k písni číslo 588 – V zkroušenosti klekáme

Vstup
1. V zkroušenosti klekáme, / Bože, před svatostí tvou, / na tvůj příchod čekáme, / vyznáváme vinu svou. / Všechny hříšné k sobě voláš, / jejich prosbám neodoláš, / když se mešní obětí / tvojí službě zasvětí.

Před evangeliem
2. Po tři léta bludný svět / učil Boží pravdě Pán, / aby věčných muk a běd / člověk zůstal uchován. / Blahoslaven, kdo vždy chová / v dobrém srdci jeho slova; / Bůh sám bude bohatou / v nebesích mu odplatou.

Obětní průvod
3. S chlebem, vínem život svůj / dáváme ti docela, / ty však duši posiluj, / kdyby v boji zemdlela. / Pomáhej nám neustále / žíti ke tvé cti a chvále. / Dej, ať prosti úrazů / žijem dle tvých příkazů.

Noty k písni číslo 588 – V zkroušenosti klekáme

Přijímání
4. Domem Božím stal se chrám, / Ježíš z nebe sestoupil, / ve způsobách dlí tu sám, / by nás opět vykoupil. / Otci v oběť dáváš sebe, / abys otevřel nám nebe, / daruj nám své tělo, krev, / lásku Otcovu nám zjev.

5. K lásce láskou tajemnou / Spasitel nás milý zve, / tělo své i krev nám svou / k požívání daruje. / Ve svátostném přijímání / k člověku se nebe sklání, / Bůh zde v duši sídlo má, / s tvorem svým se objímá.

Díkůčinění
6. Pějme chválu s jásotem, / Pán sňal naše poklesky, / by nás věčným životem / sytil Otec nebeský. / Sláva Otci Hospodinu, / čest a díky jeho Synu, / chválen buď i Svatý Duch, / Otci, Synu rovný Bůh.

Závěr
7. Dobrý Otče z výsosti, / žehnej nás, svou rodinu, / vylej pramen milosti / na nás v tuto hodinu; / pro mše svaté oběť drahou / dej nám jíti cestou pravou, / bychom došli z útrap svých / zaslíbení Kristových.


M

TN: L. Holain 1887