Přeskočit na obsah

590 – Tobě, Bože, na výsosti

Noty k písni číslo 590 – Tobě, Bože, na výsosti

Vstup
1. Tobě, Bože na výsosti, / s pokorou se klaníme, / srdce plná zkroušenosti / k oběti přinášíme. / Sejmi z nich, co nečistého, / uč nás o své cesty dbát, / chceme svodům ducha zlého / s pomocí tvou odolat.

Před evangeliem
2. Ty, jenž řídíš osud světa, / Boží přírody jsi Pán, / jehož dechem roste, vzkvétá / každý tvor i pole lán. / Zjevuješ svou božskou krásu / v pravdách evangelia, / každý najde v nich svou spásu, / když tvá láska milost dá.

Obětní průvod
3. Pane, přijmi od svých sluhů / dary prosté, významné, / jimiž tíhu našich dluhů / splatil Syn tvůj v smrti své. / V jeho krev a v jeho tělo / chléb se s vínem promění, / aby naše srdce smělo / nasytit se k spasení.

Přijímání
4. Vítej, Pane, mezi námi / uprostřed své rodiny, / přicházíme na pozvání / ke stolu tvé hostiny. / Ty jsi kmen, my ratolesti, / a kdo s tebou spojen je, / bude růst a plody nésti / víry, lásky, naděje.

Závěr
5. Svatá oběť dokonána, / Pane, požehnej svůj lid, / od tebe by žádná rána / nemohla nás oddělit. / Jako jedno slunce svítí, / tak jen jeden veď nás Duch, / bychom jednou mohli žíti / tam, kde sídlí věčný Bůh.


M

Tx N: T. Bečák 1847