Přeskočit na obsah

717B – Sióne, chval Spasitele

Noty k písni číslo 717B – Sióne, chval Spasitele

1. Sióne, chval Spasitele, / Pastýře a Učitele, [: chvalozpěvy jemu pěj. :] Jak jen můžeš, chval ho stále, / vše je málo k jeho chvále, [: celou duší se mu vzdej. :]

2. Zcela zvláštní předmět chvály, / živý chléb, zdroj žití stálý [: oslavujme s radostí. :] Jím u společného stolu / družinu svých apoštolů [: Ježíš prvně pohostil. :]

3. Naplno ať zazní chvála, / aby duše zajásala, [: radostná a nadšená. :] Svátek svátosti se koná / na památku dne, kdy ona [: byla ustanovena. :]

4. V ní Král nový získal vládu, / obětí Nového řádu [: ukončen je Starý věk. :] Staré zašlo, nové vzkvetlo, / Pravda vydala své světlo, [: noc se dala na útěk. :]

5. Co sám Kristus tehdy konal, / to nám činit přikazoval [: ke své věčné paměti. :] V tom jej církev následuje, / chléb a víno proměňuje [: v spasitelné oběti. :]

6. Křesťanům se věřit dává, / chléb že se tu tělem stává, [: víno v krev se promění. :] Co se mysli, oku skrývá, / to poznává víra živá [: jako Boží zjevení. :]

7. Pod různými způsobami / sám Bůh živý je tu s námi [: v chleba, vína způsobě. :] Pokrm těla, nápoj krve, / Kristus je však celý v prvé, [: celý v druhé podobě. :]

8. Přijímáš-li, zůstal celý, / neláme se, nerozdělí, [: celý se vždy požívá. :] Tisíce ho přijímají, / všichni celého však mají, [: aniž z celku ubývá. :]

9. Dobří, zlí ho požívají, / nestejný však úděl mají, [: život nebo prokletí. :] Zlým je k smrti, dobrým k žití; / jedny hubí, druhé sytí [: téhož chleba přijetí. :]

10. Svátostný chléb když se láme, / v každé části požíváme [: tělo Páně v celosti. :] Podstata je nezměněná, / dále trvá nedotčená [: moc a síla svátosti. :]

11. Chléb andělský přetajemně / stal se chlebem dětí země, [: které zdvihá k božské cti. :] Předobrazen v Izákovi, / zpodoben pak v beránkovi, [: v maně dané na poušti. :]

12. Pastýři náš, Chlebe živý, / Ježíši, buď milostivý, [: dej nám spatřit rajský jas. :] Bože mocný, převeliký / dědici a společníky [: svatých v nebi učiň nás. :]


M1–5

T: sekvence Lauda Sion, složil sv. Tomáš Akvinský († 1274) – N: Družinský zpěvníček 1917