Přeskočit na obsah

717C – Sióne, chval Spasitele

Noty k písni číslo 717C – Sióne, chval Spasitele

1. Sióne, chval Spasitele, / Pastýře a Učitele, / chvalozpěvy jemu pěj. / Jak jen můžeš, chval ho stále, / vše je málo k jeho chvále, / celou duší se mu vzdej.

2. Zcela zvláštní předmět chvály, / živý chléb, zdroj žití stálý / oslavujme s radostí. / Jím u společného stolu / družinu svých apoštolů / Ježíš prvně pohostil.

3. Naplno ať zazní chvála, / aby duše zajásala, / radostná a nadšená. / Svátek svátosti se koná / na památku dne, kdy ona / byla ustanovena.

4. V ní Král nový získal vládu, / obětí Nového řádu / ukončen je Starý věk. / Staré zašlo, nové vzkvetlo, / Pravda vydala své světlo, / noc se dala na útěk.

5. Co sám Kristus tehdy konal, / to nám činit přikazoval / ke své věčné paměti. / V tom jej církev následuje, / chléb a víno proměňuje / v spasitelné oběti.

6. Křesťanům se věřit dává, / chléb že se tu tělem stává, / víno v krev se promění. / Co se mysli, oku skrývá, / to poznává víra živá / jako Boží zjevení.

7. Pod různými způsobami / sám Bůh živý je tu s námi / v chleba, vína způsobě. / Pokrm těla, nápoj krve, / Kristus je však celý v prvé, / celý v druhé podobě.

8. Přijímáš-li, zůstal celý, / neláme se, nerozdělí, / celý se vždy požívá. / Tisíce ho přijímají, / všichni celého však mají, / aniž z celku ubývá.

9. Dobří, zlí ho požívají, / nestejný však úděl mají, / život nebo prokletí. / Zlým je k smrti, dobrým k žití; / jedny hubí, druhé sytí / téhož chleba přijetí.

10. Svátostný chléb když se láme, / v každé části požíváme / tělo Páně v celosti. / Podstata je nezměněná, / dále trvá nedotčená / moc a síla svátosti.

11. Chléb andělský přetajemně / stal se chlebem dětí země, / které zdvihá k božské cti. / Předobrazen v Izákovi, / zpodoben pak v beránkovi, / v maně dané na poušti.

12. Pastýři náš, Chlebe živý, / Ježíši, buď milostivý, / dej nám spatřit rajský jas. / Bože mocný, převeliký / dědici a společníky / svatých v nebi učiň nás.


M1–5

T: sekvence Lauda Sion, složil sv. Tomáš Akvinský († 1274) – N: sborník Vyšehradské kapituly z pol. 15. stol. a KSJ 1863