Přeskočit na obsah

784 – Svatá oběť začíná se

Noty k písni číslo 784 – Svatá oběť začíná se

Vstup
1. Svatá oběť začíná se: / Ježíš Kristus k naší spáse / sestoupit chce z nebe v chrám. / Jako velekněz náš věčný, / zásluh poklad nekonečný, [: otevřít chce štědře nám. :]

2. Jezu Kriste, nebes Králi, / přijmi lidu svého chvály, / uslyš zbožný chvalozpěv. / Přijď a zůstaň mezi námi, / lásku svou a slitování [: nad našimi hříchy zjev. :]

Před evangeliem
3. Bože, rozmnož naši víru, / slovem svým nás doveď k smíru, / ke štěstí a spasení. / Z tvého Srdce, které pojí / božství, lidství v jednom zdroji, [: všechna milost pramení. :]

Obětní průvod
4. Srdci tvému, Kriste milý, / život svatý, bohumilý / chceme nyní zasvětit. / Milostí svou učiň, Kriste, / aby naše srdce čisté [: hodným darem mohlo být. :]

Přijímání
5. Na oltáři Boží tělo, / jež na kříži za nás pnělo, / k přijímání duše zve. / Všichni k svému posvěcení, / útěše a nasycení [: otevřeme srdce své. :]

6. Touhu duše ukonejší / Srdce Páně nejsvětější, / v něm je láska nejvyšší. / Lidské srdce plné boje / jenom tehdy pokojno je, [: spočine-li v Ježíši. :]

7. Ó Beránku Boží tichý / obmyj krví naše hříchy, / pro které jsi na smrt šel. / Oblékni nás v roucho bílé, / aby ve tvém spásném díle [: každý blahou účast měl. :]

Závěr
8. Ježíši, tvé požehnání / provázej nás bez ustání, / od zlého vždy církev chraň. / Zachovej nám blaho míru, / posil naději a víru, [: vůle tvá se s námi staň. :]

9. Kéž se všichni lásce pravé, / pokorné a obětavé / naučíme v Srdci tvém, / bys nás po pozemské pouti / mohl k němu přivinouti [: v svém království nebeském. :]


M

T: F. Žák 1919 – N: V. Říhovský 1919