Přeskočit na obsah

787 – Chléb, hle, jasných nebešťanů

Noty k písni číslo 787 – Chléb, hle, jasných nebešťanů

1. Chléb, hle, jasných nebešťanů / stal se stravou pozemšťanů, / pravým chlebem dítek v Pánu, [: nelze dát jej hříšníkům. :]

2. V předobrazech naznačený, / Izák v oběť připravený, / Beránek náš předurčený, [: mana daná praotcům. :]

3. Pastýři náš, Chlebe pravý, / Jezu, buď k nám shovívavý, / nenechej nás bez potravy, / zakusit dej odměn svých / v zemi věčně živoucích.

4. Ty vše znáš a máš v své moci, / smrtelníky proveď nocí, / děti Boží navrať Otci, / dědictví jim najít nech / v společenství svatých všech.


M4 5

T: sv. Tomáš Akv. († 1274) – N: BC 1938