Přeskočit na obsah

798 – Je to jeden chléb

Antifona k přijímání – 1 Kor 10,17

Noty k písni číslo 798 – Je to jeden chléb

Je to jeden chléb a my, ač je nás mnoho, / tvoříme jedno tělo, / vždyť my všichni jsme účastni jednoho chleba a jednoho kalicha.

Kantikum Panny Marie – Lk 1,46–55

Noty k písni číslo 798 – Je to jeden chléb

Velebí má duše Pána *
 a můj duch plesá v Bohu, mém spasiteli,
že shlédl na svou nepatrnou služebnici: *
 Hle, od této chvíle mě budou blahoslavit všechna pokolení,
že mi učinil veliké věci ten, kte je mocný; *
 jeho jméno je svaté.
A jeho milostrdenství od pokolení do pokolení *
 k těm, kdo se ho bojí.

Prokázal sílu svým ramenem, *
 rozptýlil ty, kdo v srdci pyšně smýšlejí.
mocné svrhl z trůnu *
 a ponížené povýšil,
hladové nasytil dobmi věcmi *
 a bohaté propustil s prázdnou.

Ujal se svého služebka Izraele, *
 pamatoval na své milosrdenství,
jak slíbil našim otcům, *
 Abrahámovi a jeho potomkům na věky.
Sláva Otci i Synu *
 i Duchu svatému,
jako byla na počátku, i ny i vždycky *
 a na věky ků. Amen.


Zvuková nahrávka:


M5

N: J. Olejník