Přeskočit na obsah

813A – Velebí má duše Hospodina

Noty k písni číslo 813A – Velebí má duše Hospodina

1. Velebí má duše Hospodina, / plesá duch můj v Bohu Spasiteli, / který shlédl k služebnici své.

2. Neboť slyšte, od nynější chvíle / slaviti mě budou pokolení / za milost, již prokázal mi Pán.

3. Mocný jest a jméno jeho svaté; / milosrdný z rodu na rod ke všem, / kteří v bázni Boží trvají.

4. Divy činil, rozptyloval pyšné, / mocným trůn bral, povyšoval slabé, / sytil lačné, syté propouštěl.

5. Izraele, služebníka svého, / ujal se, jak ve své lásce slíbil / Abrahámu i všem potomkům.

6. Sláva Bohu Otci, Synu, Duchu, / jako bylo v počátku i nyní, / tak i vždycky na věky věků. / Amen.


M5

T: parafráze chvalozpěvu Magnificat (V. Renč 1967) – N: Zd. Pololáník 1967