Přeskočit na obsah

818 – Buď zdráva, panen koruno

Noty k písni číslo 818 – Buď zdráva, panen koruno

1. Buď zdráva, panen koruno, / tvé jméno budiž chváleno, / tys jako růže spanilá / svou krásou světu zářila, / ó Maria, ó Maria.

2. Nám z tebe vzešel ráje květ, / jejž v touze volal všechen svět, / Pán spásy, jehož velebí / sbor cherubínů na nebi, / ó Maria, ó Maria.

3. Tys díky Bohu vzdávala, / když na rukou jsi chovala / své dítko divem zrozené, / dar nebe, Slovo vtělené, / ó Maria, ó Maria.

4. Pán světa, Boha Otce syn, / jenž zástupů je Hospodin, / svou matkou tebe v úctě zval, / tě ctil a vroucně miloval, / ó Maria, ó Maria.

5. Když hříchy světa na se vzal / a s křížem k smrti své se bral, / jak srdce tvé se zachvělo, / s ním spolu lkalo, trpělo, / ó Maria, ó Maria.

6. Když na svém kříži v bolu pněl, / meč ostrý ve tvém srdci tkvěl, / tys vzhůru k němu zírala, / tvá duše žalem zmírala, / ó Maria, ó Maria.

7. Žes nesla s Kristem kříže tíž, / Pán vzal tě k sobě v nebes říš, / by slávy věčné korunou / tam věnčil milou Matku svou, / ó Maria, ó Maria.

8. V tvář Pána svého pohlížíš / a v ráji slavně vévodíš, / kde Otec, Syn a spolu Duch / je ve Trojici jeden Bůh, / ó Maria, ó Maria.

9. Tam, v říši Boha věčného, / pros Krista, Pána našeho, / ať jeho svatou milostí / též dojdem věčné radosti, / ó Maria, ó Maria.

10. Ať jeho moc a dobrota / dá sílu v bouři života / a vede cestou bezpečnou / nás všechny šťastně v náruč tvou, / ó Maria, ó Maria.


M1 2 3

T~ N: 17. stol. (ČK 1921)